Przetargi.pl
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Budowa II części ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej (umowa na RBM: MZD.022.411.TI.2019 z dnia 29.11.2019 r). tj.: zwiększonego zakresu przebudowy ciągu pieszego na ulicy Frankiewicza w Opolu (strona południowa od ul. Przeskok do ul. Kredytowej)

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413 , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Budowa II części ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej (umowa na RBM: MZD.022.411.TI.2019 z dnia 29.11.2019 r). tj.: zwiększonego zakresu przebudowy ciągu pieszego na ulicy Frankiewicza w Opolu (strona południowa od ul. Przeskok do ul. Kredytowej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót podobnych dla zadania pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Budowa II części ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej (umowa na RBM: MZD.022.411.TI.2019 z dnia 29.11.2019 r). tj.: zwiększonego zakresu przebudowy ciągu pieszego na ulicy Frankiewicza w Opolu (strona południowa od ul. Przeskok do ul. Kredytowej) Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres robót i prac realizowany będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola na ulicy Frankiewicza w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001 O – budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach