Przetargi.pl
Cykliczna dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7320678 , fax. 062 7320679
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
  ul. Zamkowa 31 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7320678, fax. 062 7320679
  REGON: 25056882400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczna dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów. Dostawa opału do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w sezonie grzewczym 2009 / 2010. Dostawa opału obejmuje następujące ilości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 101100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dostawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić wyminieone warunki: 1) przedstawić certyfikaty jakościowe opału w oryginale na wszytskie sortymenty tj. kostkę, orzech i miał wydane przez producenta opału (kopalnie, zakłady górnicze..) potwierdzające możliwości dostawy opału o określonych paramentrach do niniejszego zamówienia. 2) spełnić warunki określone w oświadczeniu w trybie art. 22 ust. 1
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓ?WIENIE MUSI SPEŁNIĆ WYMIENIONE WARUNKI ORAZ ZAŁĄCZYĆ DO OFER?TY NIŻEJ WYMAGANE DOKUMENTY 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wg druku obowiązującego / oryginał lub potwierdzona kopia przez wykonawcę. 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wg druku obowiązującego / oryginał lub potwierdzona kopia przez wykonawcę. 3) Wypełnić Druk Oferta. Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. 4) Certyfikaty jakościowe opału w oryginale na wszystkie sortymenty tj. kostkę, orzech, miał wydane przez producenta opału (kopalnie, zakład górniczy...) potwierdzające możliwości dostawy opału o określonych parametrach do niniejszego zamówienia. 5) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach