Przetargi.pl
Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67100 Nowa Sól, ul. Konstruktorów
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 478 51 10 , fax. 068 478 51 11
 • Data zamieszczenia: 2017-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
  ul. Konstruktorów 2
  67100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 478 51 10, fax. 068 478 51 11
  REGON: 97810111700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkns.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego w ilości 40000 litrów w okresie rocznym - dostawy partiami w ilości 5000 litrów jednorazowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję wystawioną przez Urząd Regulacji Energetyki zezwalającą na obrót paliwem objętym przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach