Przetargi.pl
Całodobowa stała fizyczna usługa ochrony CPV 79.71.00.00-4, usługi ochroniarskie Ochrona Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło w Warszawie i obejmuje wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie ww Ośrodka.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" ogłasza przetarg

 • Adres: 01-439 Warszawa, ul. Dalibora 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8364412 , fax. 022 8775640
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"
  ul. Dalibora 1 1
  01-439 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8364412, fax. 022 8775640
  REGON: 00024177800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolo.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Dziecka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa stała fizyczna usługa ochrony CPV 79.71.00.00-4, usługi ochroniarskie Ochrona Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło w Warszawie i obejmuje wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie ww Ośrodka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W skład usługi ochrony mienia, wchodzą następujące elementy: 1) całodobowe strzeżenie powierzonego mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem, 2) udaremnienie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego, 3) niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie Zamawiającego osób nieupoważnionych, 4) ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem pojazdów znajdujących się terenie Zamawiającego, 5) usuwanie z terenu Zamawiającego osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w tym osób nietrzeźwych, narkomanów itp., 6) stałe patrolowanie terenu Zamawiającego, 7) nadzorowanie ruchu uprawnionych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz kontrola uprawnienia do wwożenia i wywożenia ładunków towarowych, 8) nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zauważonych zdarzeniach mogących wpłynąć na substancje chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, 9) wykonywanie bieżących poleceń kierownictwa Zamawiającego w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony mienia, 10) kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 11) obsługa połączeń centralki telefonicznej, 12) bieżące prowadzenie książki raportów i rejestru zdarzeń, 13) przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie i rejestrowanie ruchu kluczy przechowywanych w Portierni [punkcie dyżurnym]. 2. Wymagania odnośnie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia: 1) wykonywanie usługi ochrony mienia przez całodobową obsługę (punkt dyżurny - Portiernia),- przez jednego agenta, 2) obsługa połączeń centrali telefonicznej (24 h) 3) posiadanie środków łączności przez pracowników ochrony, 4) powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiednim do realizacji zadania stanie zdrowia i predyspozycjach, 5) wymienienie pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, 6) jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia, 7) posiadanie grupy interwencyjnej wykonującej rutynowe kontrole terenu przy ul. Dalibora 1 w Warszawie pojazdem patrolowym w godzinach nocnych i na wezwania w interwencyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie jest wymagane wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www//kolo.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach