Przetargi.pl
BZP.271.13.2014 świadczenie w 2014 r. na rzecz zamawiającego usług wykonania operatów szacunkowych

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2020448 , fax. 018 2020448
 • Data zamieszczenia: 2014-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2020448, fax. 018 2020448
  REGON: 00065494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP.271.13.2014 świadczenie w 2014 r. na rzecz zamawiającego usług wykonania operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia: jest wykonanie na każdorazowe zamówienie przez Zamawiającego operatów szacunkowych dla nieruchomości sprzedawanych, co do których przystąpiono do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z kolorową dokumentacją fotograficzną - w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane. Ostateczna ilość łącznie zamówionych operatów szacunkowych dla nieruchomości sprzedawanych, co do których przystąpiono do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w czasie trwania umowy uzależniona będzie od potrzeb-zadań; jakie będzie miał do zrealizowania Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane z zastrzeżeniem, że łączna suma wszystkich zamówionych operatów szacunkowych wyniesie maksymalnie 40 operatów szacunkowych, jednak nie mniej 20 operatów szacunkowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia ilości zlecanych do wykonania operatów szacunkowych. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 50% ogólnej wartości zamówienia tzn. zostanie zleconych nie mniej niż 20 operatów szacunkowych . W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanych j usług.. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. Zakres usług związanych z realizacją zamówienia na terenie Gminy Miasto Zakopane polegającej na wycenie nieruchomości obejmuje : 1)Określenie wartości nieruchomości do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości sprzedawanych, co do których przystąpiono do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2)Zobowiązanie Wykonawcy do zamieszczenia w operacie szacunkowym klauzuli o stwierdzeniu aktualnej wartości nieruchomości jednorazowo na wezwanie Zamawiającego. UWAGA!!! Terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych zleceń: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia. Każdorazowe zamówienie będzie obejmowało nie więcej niż 6 operatów szacunkowych. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego w przedmiocie sporządzonych operatów. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym klauzuli o stwierdzeniu aktualnej wartości nieruchomości jednorazowo na wezwanie Zamawiającego Wykonawca udzieli co najmniej 12 -to miesięcznej gwarancji na wykonane operaty objęte przedmiotowym zadaniem. UWAGA!!! W oferowanych cenach winny być zawarte wszystkie elementy kosztów, tj. sporządzenie wypisów oraz mapy ewidencyjne lub zasadnicze, badanie księgi wieczystej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium i inne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przetargowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach