Przetargi.pl
„Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach”

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147110 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147110, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 52360800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach” obejmuje dostawę i montaż silnika tłokowego kogeneracyjnego (CHP) o mocy elektrycznej 72 kW zasilanego gazem ziemnym, wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia w trybie „projektuj i buduj” obejmuje: - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę, - przedłożenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Serwisu, - wybudowanie źródła kogeneracyjnego w pomieszczeniu kotłowni gazowej, - wybudowanie fragmentu sieci grzewczej, - wybudowanie przyłącza gazowego z lokalnej sieci gazu systemowego, - rozbudowę rozdzielni elektrycznej z modernizacją wyprowadzenia mocy elektrycznej, - zainstalowanie układu automatyki, kontroli i sterowania wraz z systemem wizualizacji i monitoringu pracy urządzeń z możliwością sterowania zdalnego, - usługi serwisowe wraz dostawą części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, w ilości określonej DTR urządzenia i zasadami gwarancji, w okresie 60 miesięcy ze szczegółowym rozbiciem kosztów serwisowych na poszczególne lata wykonawca przedstawi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Serwisu. Wszystkie prace realizowane będę w ramach istniejącej kubatury budynku krytej pływalni. Inne uwarunkowania: 1. Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane i montażowe Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych obiektach. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na etapie przygotowania oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowanie ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami, w szczególności między innymi wymianą instalacji oraz przebudową pomieszczeń. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco. 5. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, nietoperzy, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu, rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu. 7. Istnieje możliwość prowadzenia robót w trybie zmianowym oraz dniach wolnych od pracy. 8. Przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót objętych umową. Harmonogram będzie określał oraz wyraźnie wskazywał procentowe zaawansowanie robót wraz z wartościami tych robót. Określone w harmonogramie procentowe zaawansowanie robót korelować będzie z rzeczywistą wartością robót wykonanych w ramach danej pozycji harmonogramu. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców. Sporządzony harmonogram musi być zgodny z dokumentacją projektową. Podczas opracowania harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynniki, mogące wystąpić w okresie, w którym roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez ustanowionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowy zakres prac określa: - Program Funkcjonalno-Użytkowy pod nazwą: „Wykonanie projektu wraz z realizacją robót budowlanych i montażowych dotyczących dostawy i montażu silnika CHP” – załącznik nr 7 do SIWZ. - projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ; które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach” zostało wybrane do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.4. Wysokosprawna kogeneracja. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności zakresu robót obejmującego: - wykonanie przebudowy instalacji i przy pracach związanych z montażem źródła skojarzonego. Wykonawca przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu osób realizujących zamówienie z określeniem rodzaju zatrudnienia. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. Inne wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Aspekt ekologiczny Ekologiczny charakter zamówienia został przewidziany poprzez zastosowanie Kogeneracji (CHP - Combined Heat and Power) to inaczej skojarzona gospodarka energetyczna oparta na procesach jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne oraz jest przyjazne środowisku. Głównymi elementami systemów kogeneracyjnych są: najczęściej silnik spalinowy gazowy, prądnica synchroniczna, system wymienników ciepła oraz układ sterowania. Energia elektryczna wytwarzana jest przez prądnicę, napędzaną silnikiem spalinowym. Ciepło pochodzi z procesów spalania w silniku i jest odzyskiwane poprzez system wymienników ciepła, połączonych z układem chłodzenia oraz układem wydechowym silnika. Poprzez wymienniki ciepła energia cieplna przekazywana jest cieczy, która staje się jej nośnikiem. Ciecz ta może być dalej wykorzystana jako źródło ciepła w układzie centralnego ogrzewania, c.w.u., ciepła technologicznego. Korzyści zastosowania systemu kogeneracji (CHP). Zabudowa silnika gazowego w wysokosprawnej kogeneracji spowoduje oszczędność w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia są również kompensacja mocy biernej do mocy zainstalowanego generatora oraz stabilizacja napięcia przy pracy kogeneracji. Efektem wykonania inwestycji będzie także ograniczenie emisji tlenków azotu i dwutlenku węgla.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. tabela elementów rozliczeniowych – załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 1.5. dokument pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 1.6. zaleca się dołączenie do oferty przetargowej kopii dowodu wniesienia wadium (przelew), a w przypadku dokumentu – kopii dokumentu gwarancji wadialnej. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach