Przetargi.pl
Budowa Żłobka Miejskiego ul. Wałowa 4 w Głubczycach.

Żłobek Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, Wałowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774853347
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żłobek Miejski
  Wałowa 4
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774853347
  REGON: 161131208
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.glubczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Żłobka Miejskiego ul. Wałowa 4 w Głubczycach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Żłobka Miejskiego ul. Wałowa 4 w Głubczycach. I. Budowa budynku żłobka 1. Sale pobytu dzieci - 4 pomieszczenia. 2. Węzły sanitarne do obsługi sal pobytu dzieci. 3. Szatnie dzieci. 4. Komunikacja. 5. WC dla osób niepełnosprawnych 6. Kotłownia gazowa wspólna do żłobka i przedszkola. II Budowa strefy wejściowej, łącznika. 1. Wózkownia. 2. Pomieszczenia techniczne - woźny. 3. Komunikacje. III Plac zabaw: 1. Plac zabaw. IV Otoczenie żłobka: 1. Dojścia, utwardzenia. 2. Dojazd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy szczegółowy. 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia uwierzytelniona notarialnie ( jeśli dotyczy). 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach