Przetargi.pl
Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu z podziałem na zadania: Zadanie 1: „Modernizacja drogi gminnej polegająca na dostosowaniu jej do parametrów wymogów trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Andrzejówka”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33370 Muszyna, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 714 009 , fax. 184 777 921
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31
  33370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 184 714 009, fax. 184 777 921
  REGON: 49189306100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu z podziałem na zadania: Zadanie 1: „Modernizacja drogi gminnej polegająca na dostosowaniu jej do parametrów wymogów trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Andrzejówka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu” z podziałem na zadania: Zadanie 1: „Modernizacja drogi gminnej polegająca na dostosowaniu jej do parametrów wymogów trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Andrzejówka”. Planowana inwestycja jest kontynuacją robót budowlanych wykonywanych w roku 2017. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot: 45233162 – roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych Dodatkowe przedmioty: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: - projekty budowlane i wykonawcze wraz z załącznikami, - opinie i uzgodnienia, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących: - remont drogi rowerowej na dz. ewid. nr 374/3, 374/2, 374/1, 372/4, 371, 276/5, 276/4, 275/3, 274/1, 273/1, 264/1 położonych w obr. ewid. Andrzejówka mających na celu włączenie ruchu rowerowego w związku z powstaniem trasy rowerowej EuroVelo 11. Szerokość trasy rowerowej na całym odcinku 3,0 m. W ramach remontu drogi rowerowej należy wykonać: roboty ziemne związane z wykopami, profilowaniem i zagęszczaniem nasypów, wywozem nadmiaru ziemi, roboty związane z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej, roboty związane z wykonaniem przepustu w km: 16+189,73. W roku 2017 został wykonany następujący zakres robót: roboty pomiarowe na długości całego odcinka – 0,6 km, mechaniczne karczowanie istniejących krzaków – 0,09 ha, usunięcie warstwy humusu – 698,14 m2. Dokonany w roku 2017 pomiar geodezyjny od km: 15+955,0 do km: 16+030,00 wykazał w terenie wyrobisko o zmiennej głębokości , miejscowo do 2,05 m głębokości, który na etapie budowy należy wyrównać. Załącznik nr 1 zawiera profil terenu z uwzględnieniem pomiaru w listopadzie 2017r. - remont drogi rowerowej na dz. ewid. nr 266/1, 264/1 położonych w obr. ewid. Andrzejówka oraz drogi gminnej polegający na dostosowaniu jej parametrów do wymogów trasy rowerowej EuroVelo 11 w istniejącym pasie drogowym na dz. ewid. nr 277/1 obr. ewid. Andrzejówka, mających na celu włączenie ruchu rowerowego w związku z powstaniem trasy rowerowej EuroVelo 11. Zakres prac obejmuje odcinek drogi gminnej oraz drogi rowerowej, na odcinku przejazdu kolejowego nie będą wykonywane żadne roboty. Szerokość trasy rowerowej na całym odcinku 3,0 m. W ramach remontu drogi rowerowej należy wykonać: roboty ziemne związane z profilowaniem i zagęszczaniem nasypów, wywozem nadmiaru ziemi, roboty związane z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. W roku 2017 został wykonany następujący zakres prac: roboty pomiarowe na długości całego odcinka – 0,4 km, mechaniczne karczowanie istniejących krzaków – 0,075 ha, usunięcie warstwy humusu – 1090,96 m2. Zamawiający wymaga aby grubość podbudowy z kruszywa łamanego wynosiła 40 cm. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny stanu wykonanych robót. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że w zrealizowanej części robót istnieją usterki, braki lub rozbieżności, które należy wykonać, to Wykonawca w ramach ryczałtowej ceny ofertowej i ryzyka związanego z tą formułą wynagrodzenia musi liczyć się z koniecznością poniesienia wszystkich kosztów, które okażą się konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z STWiOR. Zamawiający sugeruje Wykonawcom dokładne zapoznanie się ze stanem faktycznym na budowie będącej przedmiotem kontynuacji przed rozpoczęciem kalkulacji ceny oferty. Przedmiot zamówienia uwzględnia dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 4. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Założenia: 1. Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 3. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 4. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego. 6. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostanie na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, nie podlega zmianie ani waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 I 1240.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35880900052001000006480003 z dopiskiem: wadium dla przetargu Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu z podziałem na zadania: Zadanie 1: „Modernizacja drogi gminnej polegająca na dostosowaniu jej do parametrów wymogów trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Andrzejówka” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 w części dotyczącej podwykonawców. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ. 6. W celu definitywnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 pkt. 6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada: a) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 5, składa każdy z nich. 12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) wypełnionego druku oferty (załącznik nr 2) 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty 3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach