Przetargi.pl
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  Pl. Staszica 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
  REGON: 57079116400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile” w ramach projektu Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z załącznikami nr 7a, 7b, 7c, 7d. 3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1 wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wynikającym z PFU oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, zgód, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 3.2 wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z PFU, zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, zgodami, uzgodnieniami, pozwoleniami; 3.3 uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczeń o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 4. Wytyczne projektowe dla przedmiotu zamówienia określają wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (A-V.6727.559.2016 z dnia 26 października 2016 r.) i Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. wypełniona tabela planowanych kosztów robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 5. dokument potwierdzający wniesienie wadium; 6. oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego - (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach