Przetargi.pl
Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz" – opracowanie dokumentacji projektowej ─ prace przygotowawcze do projektu.

Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41400 Mysłowice, Ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 223 40 75, , fax. 32 223 40 75; 222 25 65
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mysłowice
  Ul. Powstańców 1
  41400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 223 40 75, , fax. 32 223 40 75; 222 25 65
  REGON: 27625539300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.myslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz" – opracowanie dokumentacji projektowej ─ prace przygotowawcze do projektu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: "Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz" – opracowanie dokumentacji projektowej – prace przygotowawcze do projektu. 2. W ramach zadania składającego się z dwóch oddzielnych czasowo części (w dwóch oddzielnych postępowaniach przetargowych) należy wykonać w pierwszej kolejności prace przygotowawcze do projektu (będące przedmiotem niniejszego postępowania) i w drugiej kolejności opracować kompletny projekt budowlano – wykonawczy (będący przedmiotem odrębnego postępowania) dla realizacji budowy na terenie należącym do Zespołu Szkolno ─ Przedszkolnego nr 3 przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach nowego obiektu składającego się z budynków Zespołu Szkolno ─ Przedszkolnego i sali gimnastycznej. Całą inwestycję planuje się na nieruchomości o łącznej powierzchni 8153 m2 oznaczonej geodezyjnie jako działki o nr: 262/146 o pow. 2200 m2, 264/146 o pow. 206 m2, 196/100 o pow. 1330 m2, 557/100 o pow. 123m2, 3244/100 o pow. 1437 m2, 628/143 o pow. 598 m2, 625/143 o pow. 1888 m2 i 653/143 o pow. 371 m2. Na terenie powyższej nieruchomości znajduje się planowany do wyburzenia przed budową sali gimnastycznej stary, aktualnie funkcjonujący budynek szkolno ─ przedszkolny pochodzący z początku XX wieku, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o całkowitej kubaturze około 5250 m3, powierzchni zabudowy około 480 m2 i wymiarach zewnętrznych: 32m (sze.) x 21m (dł.) x 11m (wys.), oraz aktualnie użytkowane boiska szkolne które należy uwzględnić w koncepcji zagospodarowania całego terenu nieruchomości. 3. Wstępne założenia do koncepcji budowy nowego obiektu przewidują uzyskanie następujących funkcji i zaspokojenia potrzeb: ─ w części szkolnej: 12 oddziałów (8 sal lekcyjnych i 4 pracownie specjalistyczne) wraz z pozostałymi niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza szkolnego (m.in. sala gimnastyczna, aula, biblioteka z czytelnią, pokój nauczycielski, gabinety, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne), z przeznaczeniem dla około 200 uczniów wraz z niezbędną ilością kadry pedagogiczno - administracyjnej, ─ w części przedszkolnej: 5 oddziałów (5 sal) wraz z pozostałymi niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza przedszkolnego (m.in. gabinety, szatnie, pomieszczenia gospodarcze), z przeznaczeniem dla około 125 dzieci wraz z niezbędną ilością kadry pedagogiczno - administracyjnej, ─ w części wspólnej szkolno ─ przedszkolnej: m.in. kuchnia z zapleczem kuchennym i dwoma stołówkami, winda, kotłownia, wybrane gabinety i pomieszczenia, ─ w zakresie sali gimnastycznej: sala o minimalnych wymiarach 20m x 30m bez widowni z pełnym zapleczem socjalno ─ sanitarnym (m.in. szatnie dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty, natryski, pomieszczenia z sanitariatami i natryskami dla prowadzących zajęcia w-f, pomieszczenia magazynowe dla sprzętu sportowego, zaplecze gospodarcze). Cały zespół szkolno ─ przedszkolny wraz z salą gimnastyczną powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Ze względu na położenie planowanej do budowy nieruchomości w strefie eksploatacji górniczej i występowania zagrożeń terenu deformacjami pogórniczymi (wg. informacji z dnia 14.04.2015r uzyskanych z OUG w Katowicach w przedmiotowym rejonie występuje trzecia kategoria deformacji terenu górniczego z możliwością występowania deformacji nieciągłych, strefy uskoku, sąsiedztwa prowadzonej w przeszłości płytkiej eksploatacji i braku informacji o sposobach jej likwidacji), na szczególną uwagę zasługuje wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno ─ inżynierskiej terenu planowanej inwestycji w ramach prac przygotowawczych do projektu (dotyczy części 1 opracowania). Zgodnie z powyższymi założeniami, opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budowy Zespołu Szkolno ─ Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach będzie składać się z dwóch oddzielnych części obejmujących: 5. (Część 1) Prace przygotowawcze do projektu: 5.1 Kompleksowe wykonanie prac związanych z ustaleniem warunków gruntowo ─ wodnych oraz zagrożenia deformacjami nieciągłymi w rejonie płytkiego kopalnictwa dla planowanej inwestycji obejmujący: 5.1.1 Opracowanie projektu robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem, 5.1.2 Wykonanie 12 odwiertów badawczych do głębokości 10 m ppt., 5.1.3 Opracowanie kompletnej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, opinii geotechnicznej i projektu geotechniczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) terenu. Opracowanie należy wykonać w pełnym zakresie opisanym w § 7 ust. 1,2 i 3 powyższego Rozporządzenia, 5.1.4 Wykonanie badań geofizycznych metodą elektrooporową dla obszaru inwestycji dla potrzeb rozpoznania podłoża pogórniczego do głębokości 50-60 m ppt. 5.1.5 Opracowanie ekspertyzy oceny zagrożenia pogórniczego dla przedmiotowego zadania, 5.1.6 Wykonanie 2 kontrolnych otworów wiertniczo - podsadzkowych na podstawie stwierdzonych anomalii, 5.1.7 Opracowanie sprawozdania z wykonanych odwiertów kontrolnych wiertniczo – podsadzkowych, 5.1.8 Opracowanie projektu robót wiertniczo - posadzkowych dla uzdatnienia podłoża wraz z kosztorysem, 5.1.9 Określenie przewidywanych kosztów przywrócenia terenu planowanej inwestycji do celów budowlanych. 5.2 Przygotowanie i opracowanie mapy do celów projektowych. 5.3 Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla planowanej inwestycji. 5.4 Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji przestrzenno ─ funkcjonalno ─ użytkowej budowy nowego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i planowanym wyburzeniem istniejącego budynku szkoły oraz określenie szacunkowych kosztów realizacji powyższych inwestycji budowlanych. 5.5 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami dla powyższego zakresu opracowania uzgodnień i opinii. Powyższe opracowanie należy przekazać w 4 kompletach papierowych i w 1 kpl. na nośniku elektronicznym w formacie PDF. 3a. INFORMACJE DODATKOWE. 6. (Część 2), która będzie przedmiotem odrębnego postępowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego w zakresie: 6.1 Opracowanie wielobranżowego, kompletnego projektu budowlano – wykonawczego budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach obejmującego: • architekturę, • konstrukcję, • sieci, przyłącza i instalacje sanitarne: wod - kan, co, kotłownie, gaz, wentylację i klimatyzację, • sieci, przyłącza i instalacje elektryczne: zasilania, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, sterowania i automatyki, • instalacje niskoprądowe: ppoż., teleinformatyczne, telekomunikacyjne, monitorowania i zabezpieczeń, • aranżację pomieszczeń z wyposażeniem, • technologię kuchni ze specyfikacją urządzeń. 6.2 Opracowanie projektu docelowego zagospodarowania całego terenu administrowanego przez Zespół Szkolno ─ Przedszkolny przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach (wjazdy i dojścia na posesję, komunikacja pieszo ─ jezdna na terenie posesji, parkingi, place zabaw, boiska, mała architektura, itp.). 6.3 Przygotowanie stosownej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia dla konieczną wycinkę drzew i krzewów. 6.4 Opracowanie projektu wyburzenia starego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 6.5 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii, 6.6 Uzyskanie pozwolenia na budowę nowego obiektu i wyburzenie starego dla całego projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z uwzględnieniem ich możliwego etapowania przy wykonawstwie i oddania do użytku. 6.7 Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże i rodzaje robót z uwzględnieniem ich możliwego etapowania w trakcie wykonawstwa. 6.8 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż z uwzględnieniem ich możliwego etapowania w trakcie wykonawstwa. Dokumentację należy opracować dla Zamawiającego w następujących ilościach: ─ projekt budowlany, wykonawczy, branżowy w 5 kompletach papierowych, ─ STWiOR, kosztorysy, przedmiary w 2 kompletach papierowych, ─ całość opracowanej dokumentacji na nośniku elektronicznym w formacie PDF w 1 komplecie, ─ kosztorysy i przedmiary inwestorskie dodatkowo w formacie edytowalnym ATH (program kosztorysowy NORMA) w 1 komplecie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości, 1.600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 uPzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Mysłowice – ING Bank Śląski S.A., nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y/ jest/są/ obowiązany/i/ dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 uPzp) wadium może być wniesione przez dowolnego wykonawcę. 7. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.3,III.4,III.5 mają być składane w formie zgodnej z poniższymi zasadami: 2.1) oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 2.2) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa 2.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2.3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 2.4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 2.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 2.6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 2.7) pełnomocnictwo (Załącznik Nr 5 do SIWZ) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 2.8) inny dokument wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2.9) pełnomocnictwo (Załącznik Nr 6 do SIWZ) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do złożenia oferty lub reprezentacji składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach