Przetargi.pl
„Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota – Czechowice-Dziedzice w rejonie skrzyżowania z ul. Ochodzką w Ligocie"

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8136-900 , fax. 33 8136-897
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Piastowska 40
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8136-900, fax. 33 8136-897
  REGON: 7218170600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota – Czechowice-Dziedzice w rejonie skrzyżowania z ul. Ochodzką w Ligocie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota - Czechowice-Dziedzice w rejonie skrzyżowania z ul. Ochodzką w Ligocie. Szczegółowy zakres prac obejmuje: - wycinkę kolidującej roślinności, - roboty rozbiórkowe nawierzchni w rejonie skrzyżowanie z ul. Ochodzką, - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (kable NN, teletechnika), - budowę odwodnienia ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych i przykanalików, - budowę zatoki autobusowej i chodników dla pieszych, - obniżenie chodnika na długości przejścia dla pieszych przy ul. Ligockiej, - humusowanie i obsianie pasa zieleni wzdłuż zatoki autobusowej, - oznakowanie pionowe i poziome wg projektu organizacji robót, - uporządkowanie terenu wokół inwestycji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 29.12.2017r. godz. 09:45 w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć*tysięcy*złotych 00/100). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu środków na konto ZDP. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 81 w - PKO Bank Polski S.A. Nr 20 1020 2528 0000 0102 0406 2592. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w konto ZDP. 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. Gwarancjach bankowych; 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 – 5 (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 81 NIP 937-21-85-644) należy przed terminem składania ofert złożyć (oryginał) w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Warunek złożenia oryginału w kasie Zarządu nie dotyczy ofert nadsyłanych; w takim przypadku załączony do oferty oryginał zostanie przekazany do kasy po otwarciu oferty. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 – 5 musi zawierać zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w ustawie Pzp. Treść dokumentu musi dotyczyć wszystkich okoliczności zatrzymania wadium określonych w ustawie Pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, zostanie wykluczony z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Oferta przetargowa (złożona w terminie składania ofert), oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.3 winno zawierać: a) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; w miejscach oznaczonych gwiazdką należy skreślić niewłaściwy zapis (dotyczy wskazania podwykonawstwa, określenia sposobu obliczania wartości w kosztorysie ofertowym, oświadczenia w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oraz oświadczenia w sprawie wielkości przedsiębiorstwa), b) kosztorysy ofertowe z podanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi netto – dla wszystkich wyszczególnionych pozycji; ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, c) dokumenty jednoznacznie potwierdzające prawo osoby podpisującej dokumenty przetargowe do dokonywania tej czynności, d) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.7. SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia odnośnie przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - załącznik nr 8 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin na złoże powyższego oświadczenia - 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja po otwarciu ofert, zamieszczona na stronie internetowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach