Przetargi.pl
Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego realizowana w ramach zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie

Gmina Gubin o statusie miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4558100, 4558128, 4558145 , fax. 068 4558102
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gubin o statusie miejskim
  ul. Piastowska 24 24
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, fax. 068 4558102
  REGON: 97077019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego realizowana w ramach zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Gubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa zaplecza sanitarno - szatniowego realizowana w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Kolor elewacji: khaki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach