Przetargi.pl
Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – oświetlenie ulic: Oświęcimskiej i św. Elżbiety w Legnicy.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 523 483 , fax. 768 523 478
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Wojska Polskiego 10
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 768 523 483, fax. 768 523 478
  REGON: 39027809000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.legnica.eu (BIP)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – oświetlenie ulic: Oświęcimskiej i św. Elżbiety w Legnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: Budowę oświetlenia w odcinkach ulic: Oświęcimskiej i św. Elżbiety w Legnicy i swoim zakresem obejmuje: - montaż latarni wraz z kablową linią zasilającą od istniejącej latarni opisanej w załączonym projekcie numerem SO-4/II/8 do istniejącej latarni nr SO-50/I/5, - montaż latarni wraz z kablową linią zasilającą od istniejącej latarni opisanej w załączonym projekcie numerem SO-4/II/12 do istniejącej latarni nr SO-4/I/4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; Pełnomocnictwo dla osób podpisujących oferty, Podpisany wzór umowy – zał. 10, ) kosztorys ofertowy sporządzony i podpisany - na bazie przedmiaru wg wzoru załącznika 8 A , Wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg załącznika 8 , oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg załącznika 9, w sytuacji gdy Wykonawca , zgodnie z art. 22a w zakresie warunków określonych w SIWZ polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach