Przetargi.pl
budowa wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6373196 , fax. 042 6781037
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
  ul. Smutna 28 28
  91-729 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6373196, fax. 042 6781037
  REGON: 47169623500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest budowa wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną do posesji przy ul. Maratońskiej 102a w Łodzi, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również z załączonymi do specyfikacji kosztorysem nakładczym, projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa następującą wysokość wadium na kwotę 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc, 00/100 złotych). Zamawiający wymaga, iż wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. do 11.03.2010r. godz. 9:00). Szczegółowe informacje na temat warunków wniesienia wadium w pkt. 8 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach