Przetargi.pl
Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno - zaprojektuj i wybuduj

GMINA SŁUPNO ogłasza przetarg

 • Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SŁUPNO
  ul. Miszewska 8A
  09-472 Słupno, woj. mazowieckie
  REGON: 611015997
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno - zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.”Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno” w formule zaprojektuj i wybuduj.Zakres prac obejmował będzie:- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.- Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.Zamówienie obejmuje również w szczególności: wykonanie niezbędnych do właściwego wykonania zamówienia prac przedprojektowych i opracowań, uzyskanie wszelkich zgód opinii i decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego, a także uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania dla zadania. Zamówienie realizowane będzie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Okres udzielonej gwarancji – minimum 60 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.2. CPV: 45000000-7, 71320000-7.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II – PFU.4. Projektowane postanowienia umowy zawiera Dział III.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności tj.1) prace ogólnobudowlane, 2) układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 3) prace montażowe oświetlenia drogi, 5. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga:a) aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o długości min. 300mborazb) aby wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje techniczne branży drogowej, które uzyskały pozwolenie na budowę lub decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowejorazc) aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za prace projektowe oraz kierowanie robotami budowlanymi, tj:- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń*,i- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń* - kierownik budowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach