Przetargi.pl
Budowa ulicy Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej w m. Mosina: etap I – ulica Łąkowa z odwodnieniem

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 109 500 , fax. 618 109 558
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 618 109 500, fax. 618 109 558
  REGON: 63125862600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej w m. Mosina: etap I – ulica Łąkowa z odwodnieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ulicy Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej w m. Mosina: etap I – ulica Łąkowa z odwodnieniem, polegające na: - budowie chodników i zjazdów, - utwardzeniu nawierzchni jezdni, - budowie kanalizacji deszczowej, - budowie kanału teletechnicznego, wraz z robotami towarzyszącymi, projektem i oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokument – zobowiązanie dotyczące: a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – UWAGA! Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o treści złożonych ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach