Przetargi.pl
Budowa trzeciego odcinka drogi 27 oraz Punktu Czerpania Wody w oddz. 149A-d

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Czarnobór
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 743 022 , fax. 943 743 022
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór
  Czarnobór 1
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 743 022, fax. 943 743 022
  REGON: 33011108928001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czarnobor.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzeciego odcinka drogi 27 oraz Punktu Czerpania Wody w oddz. 149A-d
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części („Pakiet”): Pakiet I – Budowa trzeciego odcinka drogi nr 27. Przedmiotem zamówienia w zakresie Pakietu I jest budowa trzeciego odcinka drogi leśnej nr 27, będącej dojazdem pożarowym o długości 0,861 km ujętej w docelowej sieci dróg leśnych. Planowane parametry drogi: szerokość 3,00 m, Parametry techniczne odcinków drogi zaplanowanych do utwardzenia:· Szerokość korony drogi: 5,00 m.· Szerokość jezdni z płyt typu JOMB; 3,00 m.· Szerokość pobocza gruntowego 1,00 m.· Jezdnia z płyt typu JOMB o wymiarach: 12,5 x 75 x 100 cm· Spadki poprzeczne dla nawierzchni z płyt typu JOMB: 3 %· Spadki poprzeczne dla poboczy: 6 %· Pobocza drogi i wypełnienie przestrzeni pomiędzy utwardzonymi pasami wykonane z gruntu pozyskanego na miejscu · Prędkość projektowana 30 km / h.· Nacisk na oś 10 ton. Szczegółowy zakres i opis robót zawiera dokumentacja projektowa: Projekt budowlany – załącznik nr 6.1 do SIWZ, Projekt wykonawczy – załącznik nr 7.1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8.1 do SIWZ, Przedmiar robót– załącznik nr 9.1 do SIWZ Pakiet II – Budowa Punktu Czerpania Wody oddz. 149A-d. Podmiotem zamówienia w zakresie Pakietu II jest budowa drogi dojazdowej do punktu czerpania wody o nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB w układzie dwuśladowym o szerokości 3,0 m, poszerzona na łuku kołowym do 3,75 m., oraz budowa placu do manewrowania o nawierzchni z płyt JOMB w układzie pełnym o wymiarach 20,0 x 40,0 m. wraz z zejściem do zbiornika wodnego w formie schodów z płyt drogowych typu JOMB. Szczegółowy zakres i opis robót zawiera dokumentacja projektowa: Projekt budowlany – załącznik nr 6.2 do SIWZ, Projekt wykonawczy – załącznik nr 7.2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8.2 do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 9.2 do SIWZ Załączone do SIWZ przedmiary nie determinują zakresu zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe. Wykonawca obowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ, Polskich Normach oraz Dokumentacji Projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach