Przetargi.pl
Budowa traktu pieszego oraz parkingu przy ulicy Olsztyńskiej w Miłakowie

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 14-310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7587401
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  ul. Olsztyńska 16 16
  14-310 Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7587401
  REGON: 51074369200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa traktu pieszego oraz parkingu przy ulicy Olsztyńskiej w Miłakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa traktu pieszego oraz parkingu przy ulicy Olsztyńskiej w Miłakowie. Przedmiotowa inwestycja polega na: -Odnowie nawierzchni ulicy Olsztyńskiej -Budowie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych -Budowie nowych chodników -Budowie odwodnienia Realizacja zadania obejmuje zajęcie terenu nieruchomości gruntowych: 492/22, 492/27, 647/6, 506/18, 506/20 należących do Gminy Miłakowo oraz nieruchomości nr 492/26 należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 9D przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 18 450,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego rozdziału, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miejski w Miłakowie Bank Spółdzielczy w Miłakowie Nr konta: 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Budowa traktu pieszego oraz parkingu przy ulicy Olsztyńskiej w Miłakowie. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy - oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji lub poręczenia Zamawiającego, gwaranta lub poręczyciela instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, - kwotę gwarancji lub poręczenia, - termin ważności gwarancji lub poręczenia, - zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, - gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, - wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. - jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. - w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający, zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach