Przetargi.pl
Budowa systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów rekultywowanego składowiska Nowosolna w Łodzi

Zarząd Gospodarowania Odpadami ogłasza przetarg

 • Adres: 93-469 Łódź, Ul. Sanitariuszek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 640 48 57 , fax. 42 640 48 57
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Gospodarowania Odpadami
  Ul. Sanitariuszek 70/72
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 640 48 57, fax. 42 640 48 57
  REGON: 10170739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgo.uml.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów rekultywowanego składowiska Nowosolna w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów na terenie rekultywowanego składowiska Nowosolna, przy ul Kasprowicza 6/10/11 w Łodzi. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie m.in.: - posadowienie gotowych fundamentów prefabrykowanych; - wzmocnienie gruntu, wykonanie „poduszki” betonowej pod każdy fundament prefabrykowany - montaż słupów stalowych na fundamentach prefabrykowanych - w ilości 26 szt.; - przed przystąpieniem do robót wykonanie geodezyjnej siatki rozmieszczenia słupów z wyznaczeniem rzędnych posadowienia słupów przez uprawnionego geodetę - po posadowieniu wszystkich słupów powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przez uprawnionego geodetę - montaż kamer IP na słupach stalowych - w ilości 28 szt.; - instalację przesyłu danych i zasilającą kamery oraz urządzenia; - montaż urządzeń w pomieszczeniu biurowym, typu: switch, panel światłowodowy, rejestrator IP, system dwugodzinnego podtrzymania napięcia, zasilacz, monitor, dysku, szafy RACK, konwerter; - uziemienie i ochronę przeciwprzepięciową; - pomiarów i uruchomienie systemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231600-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia (jeśli istnieje taka potrzeba) 3) Pełnomocnictwa (jeśli są wymagane) 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach