Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sękowo gmina Nowy Tomyśl

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4426600, 4426641 , fax. 061 4422754
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Poznańska 33 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4426600, 4426641, fax. 061 4422754
  REGON: 00052693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0114A - SPE 0114D
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sękowo gmina Nowy Tomyśl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres prac wchodzi wykonanie : 1) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sękowo gmina Nowy Tomyśl zgodnie z załączonym przedmiarem w następującym zakresie : - roboty przygotowawcze i roboty ziemne, - roboty w zakresie budowy budynku, - roboty w zakresie budowy parkingu, dróg dojazdowych i chodników, - roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej z przyłączem i zbiornikiem bezodpływowym - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja ciepłej i zimnej wody oraz przyłącza wody, - przyłącze i wewnętrzna instalacja gazu, - wewnętrzna linia zasilająca i instalacja elektryczna, - ogrodzenie i elementy zagospodarowania terenu. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r.; Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 10) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu 61-44-22-754 (potwierdzone następnie listownie) lub listownie. 5. W skład oferty wchodzi : a) koszt wykonania w/w zadania w rozbiciu na poszczególne prace, b) doprowadzenie terenu do stanu przed robotami i uporządkowanie terenu, c) wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu. W ofercie prosimy o podanie kosztu wykonania całości prac wg załącznika 1A. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie : dwadzieściatysięcy złotych) najpóźniej do dnia 11.02.2014r. godz. 9.00. a) Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy, tj : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). b) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. c) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank : PKO BP S.A. Nowy Tomyśl - Nr konta 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 Urząd Miejski Nowy Tomyśl (potwierdzenie wpłaty wadium musi być na koncie Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00) z dopiskiem Wadium - budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sękowo. d) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. e) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu pok. 15 lub dołączyć do oferty. f) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. g) Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r.; poz. 907 z późn. zm.), h) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy albo naruszy którykolwiek inny z wymogów, o których mowa w art. 46 ust. 5 w/w ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0114A - 0114D
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach