Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary (I etap) w Gminie Gniezno.

Urząd Gminy w Gnieźnie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4245750 , fax. 061 4245751
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Gnieźnie
  Al. Reymonta 2 2
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4245750, fax. 061 4245751
  REGON: 00053579300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary (I etap) w Gminie Gniezno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary (I etap) w Gminie Gniezno. Zakres prac obejmuje stan zerowy, konstrukcję ścian, kominy i ścianki działowe. Szczegółowy zakres prac wg przedmiarów robót, stanowiących Załącznik Nr 1 specyfikacji isotnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy spełniają następujące warunki: A/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; B/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; C/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonane zamówienia; D/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. - Prawo zamówień publicznych (wraz z przepisami wykonawczymi i późniejszymi zmianami), zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów : 1/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych; 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 3/ aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4/ informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatniego roku kalendarzowego, oraz informacje o kwalifikacjach podstawowego personelu kierowniczego i technicznego proponowanego do zatrudnienia na budowie w realizacji robót oraz zobowiązanie do zatrudnienia kierownika budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku, 5/ wykaz robót wykonanych w kresie ostatnich 3 lat o zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z referencjami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością - potwierdzający, że oferent jako główny wykonawca budowlany zrealizował co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane o charakterze i trudności wykonania porównywalnym jak niniejsze zamówienie, 6/ dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - wymagane ubezpieczenie w wysokości równoważnej z oferowaną ceną. Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy. Z postępowania o udzielenie zamówienia również wykluczeni zostaną wykonawcy - wg treści art. 24 ust.2 prawa zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferty zostaną odrzucone wg treści art.89 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach