Przetargi.pl
Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz w formule zaprojektuj – wybuduj z podziałem na 6 części

Gmina Biesiekierz ogłasza przetarg

 • Adres: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 80 310 , fax. 94 31 80 940
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biesiekierz
  Biesiekierz 103
  76-039 Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 80 310, fax. 94 31 80 940
  REGON: 33092053500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biesiekierz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz w formule zaprojektuj – wybuduj z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz w formule „zaprojektuj – wybuduj” w podziale na 6 części w ramach zadania pn. „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz”. 2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1) część 1 – budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Cieszyn; 2) część 2 – budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Gniazdowo; 3) część 3 – budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Kraśnik Koszaliński; 4) część 4 – budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Parsowo; 5) część 5 – budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Świemino; 6) część 6 – budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Warnino. 3. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ oraz program funkcjonalno –użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 6. Zastosowane przez Zamawiającego w PFU lub przedmiarach robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 7. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia, PFU lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 8. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, opisem przedmiotu zamówienia, PFU, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną oraz umową. 9. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, wymogami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą, organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP, 2) zapewnienia do realizacji zamówienia wykwalifikowanej kadry posiadającą wymagane uprawnienia, 3) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji budowlanej i SIWZ, prowadzonych na koszt Wykonawcy, 4) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wizualizacji lokalizacji poszczególnych urządzeń, 5) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę, 6) dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto na cały okres realizacji zamówienia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, 7) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, 8) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 9) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 10) wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza robót, strzeżenia mienia znajdującego się na jej terenie oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia terenu robót, 11) uporządkowania terenu robót po zakończeniu realizacji zamówienia, zaplecza robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych, 12) dokonywania przeglądu serwisowego co najmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji, 13) udzielenia 3 – letniej rękojmi i min. 3 – letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacja przedmiotu zamówienia. 11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320) osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia na poszczególne części zamówienia tj. z: montażem urządzeń oraz elementów małej architektury, a także wykonujących roboty budowlane. Ustalenie wymiaru czasu pracy pracowników i liczby osób zatrudnionych pozostaje w gestii Wykonawcy. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 12. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. 13. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając spseudonimizowane umowy o pracę, zaświadczenia świadczące o istnieniu umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, a także innych informacji niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia. 14. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) część 1 – 1.000,00 zł, 2) część 2 – 1.000,00 zł, 3) część 3 – 1.000,00 zł, 4) część 4 – 1.000,00 zł, 5) część 5 – 1.000,00 zł, 6) część 5 – 1.000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy w Biesiekierzu nr rachunku: 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 z dopiskiem: Wadium „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz - Część .....” Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego IBAN: GBW CPL PP 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz, a kopię dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zgodnie ustawą Pzp, w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach