Przetargi.pl
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA CELÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej dla celów bytowo – gospodarczych i przeciwpożarowych w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót – zadanie 21384. W ramach zadań należy wykonać budowę sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym w Wrocławiu na terenie CSWIiCH przy ul. Obornickiej 108 w celu poprawienia jakości funkcjonowania sfery zaopatrzenia kompleksu w wodę oraz skuteczność i pewność ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenu, przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do potrzeb użytkowych oraz do obowiązujących przepisów, warunków technicznych i standardów. Zakres prac do wykonania. 1. BRANŻA BUDOWLANA. - Roboty budowlane wewnętrzne - Płyta fundamentowa pod kontener. 2. BRANŻA SANITARNA. - Roboty ziemne - Rurociągi i armatura - Studnie wodomierzowe, komory, hydranty p.poż. w tym: • Hydranty p.poż. • Hydranty ogrodowe • Zasuwy sekcyjne – węzeł wodociągowy nr 92, 176, 98 • Komory zaworowe K1, K3, K4, K5, K6 • Studnia wodomierzowa SW12 do opomiarowania hydrantów na terenie WITI • Studnia wodomierzowa SW15 i SW16 do opomiarowania hydrantów w budynku nr 91 • Studnia wodomierzowa - SW 8, 9, 11, 13, 14, 17 • Studnia wodomierzowa - SW 3,4,5,6,6a,7,10 • Studnia wodomierzowa SW do podlewania zieleni • Studnia zaworowa przy pompowni p.poż.- zestawy wodomierzowe w budynkach w tym: • Zestaw wodomierzowy do budynku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25, 26 • Zestaw wodomierzowy do budynku nr 11 • Przyłącze wody do budynku nr 103 wynajmowany • Przyłącze wody do budynku nr 24 • Instalacja wodociągowa – demontaż inst. wew. i zew. oraz odcięcie, zaślepienie i zamulenie rurociągu wodociągowego - przyłącze kanalizacji sanitarnej do kontenera pompowni w tym: • Roboty ziemne, • Roboty montażowe, - Kontenerowa pompownia wody p.poż. wraz z zaprojektowanym wyposażeniem, - Przewierty sterowane, UWAGA: Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Użytkownikowi klucze do hydrantów, stojaki do hydrantów ogrodowych oraz węże do podlewania. 3. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Instalacje elektryczne - podłączenie pompowni p.poż. w tym: • Wymiana istniejącego złącza ZK-1 na złącze ZK-3A, • Ułożenie kabla zasilającego przepompownię. 4. BRANŻA DROGOWA - Place i chodniki przy kontenerze p.poż., - Roboty demontażowe, - Odtworzenie nawierzchni. Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy w tym między innymi: odbudowa chodników, dróg, humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych. Zabezpieczenie drzew na placu budowy Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 87a) - prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykonawca robót winien zabezpieczyć drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. Realizacja w/w zapisu będzie bezwzględnie wymagana i egzekwowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 93 976,00 zł 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 30.01.2020 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 30.01.2020 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108”. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach