Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej - etap III.

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7670416, 7670442 , fax. 022 7670441
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
  Pl. Wolności 1 1
  05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 022 7670416, 7670442, fax. 022 7670441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej - etap III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej - Dąbkowizna wg projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Henryka Kowalczyka, działającego w ramach Pracowni Projektowej Inżynierii Środowiska PROJWIK. Sieć wodociągowa rozdzielcza z rur Dz 110 PVC PN 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,- zł (słownie: osiem tysięcy zł), 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art.45 ustawy): 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręcz
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a) wykonali w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej dwie roboty budowlane sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o długości minimum 1,0 km każda, potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy i referencjami od Zamawiającego; b) dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia t.j. są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł); 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i tych, którzy nie spełniają warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca złoży: 1) oświadczenie, że spełnia wymogi określone przez art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) dokumenty i oświadczenia określone są w pkt XII niniejszej SIWZ. 4. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ( konsorcjum). 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przepisy i wymogi dotyczące wykonawcy stosuje się również do wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia informacje wymienione w pkt XII, 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1 pkt 4 musi spełnić każdy z wykonawców, warunki określone w ust. 1 pkt 1-3 wykonawcy muszą spełnić łącznie. 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom ( wzór dokumentu określa załącznik nr 7 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 2)dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie, że osoba ta jest członkiem właściwej izby zawodowej; 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegaja się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 4)wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; 5)wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich długości, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje); 6)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000 zł . 7) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6A i 6B do SIWZ; 2.Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć także: 1)oświadczenie wskazujące, które części zamówienia Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, zgodnie z wzorem oświadczenia określonym w załączniku nr 7 do SIWZ. 2) oświadczenie, że przeprowadził wizję lokalną terenu pod realizację projektowanego obiektu - wg wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą wykonawca składa pełnomocnictwo/upoważnienie dla pomiotu lub osoby reprezentującej wykonawców w postępowaniu, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z partnerów. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 i ust. 3 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. 5. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajduje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nieporet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach