Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Małowidz – Połoń, gmina Jednorożec

GMINA JEDNOROŻEC ogłasza przetarg

 • Adres: 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 751 70 30 , fax. 029 751 70 31
 • Data zamieszczenia: 2022-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JEDNOROŻEC
  ul. Odrodzenia 14
  06-323 Jednorożec, woj. mazowieckie
  tel. 029 751 70 30, fax. 029 751 70 31
  REGON: 550667853
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jednorozec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej na odcinku Małowidz – Połoń, gmina Jednorożec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej na odcinku Małowidz – Połoń, gmina Jednorożec:- wykonanie robót przygotowawczych, - wykonanie robót rozbiórkowych,- wykonanie robót ziemnych w postaci wykopów liniowych,- wykonanie robót montażowych sieci wodociągowej,- wykonanie przewiertów sterowanych,- montaż hydrantów, zasuw,- wykonanie zasypki i obsypki,- odbudowa chodnika dla pieszych,- roboty wykończeniowe,- chlorowanie i płukanie wodociągu,- itp.Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie ryczałtu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299 z późn.zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 Limes Bank Chorzele z adnotacją: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Małowidz – Połoń, gmina Jednorożec” ZIR.271.27.2022".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.98 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy sieci wodociągowej, o charakterze tożsamym do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości robót minimum 1.500.000,00 zł brutto każda (każda robota na podstawie odrębnej umowy wykonawczej).b) dysponują osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą n/w uprawnienia - co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019. poz.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz.1333 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art.12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.220). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnie-niom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ww ustawie.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach