Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej.

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6771002 , fax. 043 6771006
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziejowice
  ul. Wieluńska 6 6
  98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie
  tel. 043 6771002, fax. 043 6771006
  REGON: 73093459400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej. Zakres prac: 1. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami: - wykonanie kanału grawitacyjnego sanitarnego PVC 200 o łącznej długości 4.891,65m, - wykonanie rurociągu tłocznego PEHD 90 o łącznej długości 982,10m, - wykonanie rurociągu tłocznego PEHD 63 o długości 185,90m, - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 w ilości 76 szt., - wykonanie budowy 3 przepompowni ścieków. 2. Sieć wodociągowa rozdzielcza: - wykonanie wodociągu z rur ciśnieniowych kielichowych PVC 110 o długości łącznej 771m. 3. Wykonanie przyłączy kablowych NN 0,4kV do pompowni ścieków P1, P2 i P3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, sporządzone w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnienia treści SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót na okres co najmniej 36 m-cy. UŻYTE W DOKUMENTACJI NAZWY WŁASNE NALEŻY TRAKTOWAĆ JEDYNIE JAKO ELEMENT CHARAKTERYSTYKI DANEGO PRODUKTU, WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ DOWOLNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY, KTÓREGO PARAMETRY TECHNICZNE NIE BĘDĄ GORSZE NIŻ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Zamawiający informuje, że zawarł umowę o dofinansowanie zadania w ramach Działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zamawiający wymaga aby Wykonawca umieścił tablice informacyjną o budowie z informacją o dofinansowaniu z PROW wraz z logotypem Unii Europejskiej i PROW oraz po zakończeniu budowy umieścił tablicę pamiątkową o dofinansowaniu inwestycji z PROW na lata 2007 - 2013. Treść tablicy pamiątkowej zostanie uzgodniona z Zamawiającym..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) w formie i na zasadach określonych w pkt.XIII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach