Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu - II etap.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek" sp. z o.o. w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2751512 , fax. 024 2752468
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek" sp. z o.o. w Sierpcu
  ul. Konstytucji 3 Maja 48 48
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2751512, fax. 024 2752468
  REGON: 61002248100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.empegek.shnet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu - II etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu - II etap. II etap stanowi część zadania, na które opracowano kompleksowo dokumentację projektową. 2) Zakres II etapu obe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium - 15000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunki udziału w postępowaniu: a) Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres minimum 1 000 mb budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy rurociągów nie mniejszych niż 200 mm, potwierdzonych przez zamawiających o należytym ich wykonaniu. b) Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne na okres wykonania zamówienia o wartości co najmniej 500 000 zł., a jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy wykonawca dostarczy pisemne zobowiązanie do jego przedłużenia na okres wykonywania zamówienia. c) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. d) Nie zaleganie z opłatami podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne. e) Spełnienie wymogów określonych w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. f) Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. g) Wśród osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ze strony wykonawcy winna znajdować się minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej bez ograniczeń, przynależna do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. h) Uzyskanie pozytywnej oceny Zamawiającego o należytym wykonaniu robót na jego rzecz, w przypadku wykonywania tych robót przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania kilku wykonawców działających w trybie art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych warunki udziału wymienione w pkt 1) ppkt c), d), e), f), musza być spełnione przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunki udziału wymienione w pkt 1) ppkt a), b), g), mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców. 3) Ocena warunków udziału w postępowaniu a) Każdy warunek udziału rozpatrywany będzie odrębnie b) Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający wszystkie ww warunki
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualną informację z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3. Aktualną informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 6. Polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z oświadczeniem o jej przedłużeniu (o ile dotyczy) . 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. 8. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust 1 ustawy 9. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 10. Oświadczenie, w którym wykonawca wskaże te części zamówienia, których realizacje zamierza powierzyć podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.empegek.shnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach