Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II.

Gmina Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 413 280 , fax. 632 413 091
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzymów
  ul. Kościelna 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 632 413 280, fax. 632 413 091
  REGON: 31101918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl oraz http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II. Zadanie obejmuje: budowę sieci kan. sanitarnej we wsch. i zach. części aglomeracji w ramach której powstanie 0,915 km kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej części zachodniej Agl. Krzymów – etap II oraz 5,467 km w miejsc. Brzezińskie Holendry, Borowo i Paprotnia w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej części wschodniej Agl. Krzymów – etap II. Ponadto wybudowane zostaną 3 przepompownie ścieków, w miejscowości Paprotnia. Gmina Krzymów posiada prawomocne pozwolenie na budowę nr WA.7351-911/2009 obejmujące swym zakresem zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów – etap II” oraz pozwolenie na budowę nr WA.6740.1024.2017 dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części zachodniej Aglomeracji Krzymów – etap II” Projekty te zakładają budowę sieci kanalizacji sanitarnej (w tym sieć grawitacyjna oraz ciśnieniowa) wraz z 3 przepompowniami w m. Paprotnia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości razem 50 000,00 zł 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.8.2019 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II.” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) d) dokument potwierdzający wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach