Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”.

Gmina Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 263 22 13 , fax. 182 662 152
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Targ
  ul. Bulwarowa 9
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 263 22 13, fax. 182 662 152
  REGON: 49189257000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowytarg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III” w zakresie: - budowa 6,88 km ścieżki rowerowej, - wykonanie oznakowania ścieżki, - remont przepustów. Szczegóły zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą (wyłącznie w sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 upzp. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 19 pkt.1 SIWZ w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach