Przetargi.pl
Budowa przystani kajakowych w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przystani kajakowych w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Część 1 – Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kępkach oraz budowa przystani kajakowej w Osłonce Przystań kajakowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Kępkach Zakres prac inwestycyjnych: • Oczyszczenie oraz umocnienie linii brzegowej w bezpośrednim pobliżu przystani, • Pomost pływający kotwiony przy pomocy pali połączony z brzegiem przy pomocy trapu wraz z wymaganym wyposażeniem, • Zatoka postojowa z parkingiem, • Ustawienie elementów małej architektury: 1 duża wiata, 2 ławostoły, 1 palenisko z 4 ławkami, 2 kosze na śmieci, 5 suszarek do kajaków, osłona przenośnego sanitariatu, • Lampa solarna, • Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy 5 stanowiskowy 2 sztuki), • Tablica informacyjna, • Oznakowanie. Przystań kajakowa w Osłonce Zakres prac inwestycyjnych: • Oczyszczenie i umocnienie linii brzegowej oraz terenu w bezpośrednim pobliżu przystani, • Dwa pomosty pływające kotwione przy pomocy pali, połączone z brzegiem trapami wraz z wymaganym wyposażeniem, • Ciąg komunikacyjny dla osób oraz kajaków na odcinku od pomostów do istniejącej infrastruktury w tym schodów terenowych i rynien kajakowych, • Trzy suszarki na kajaki na terenie funkcjonującej już przystani w Osłonce, • Kosz na śmieci, • Lampa solarna, • Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy 5 stanowiskowy 2 sztuki), • Tablica informacyjna, • Oznakowanie. Część 2 – Budowa przystani kajakowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera oraz budowa przystani kajakowej przy ŻOK na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim Przystań kajakowa na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera Zakres prac inwestycyjnych: • Oczyszczenie linii brzegowej wraz z uporządkowaniem oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim pobliżu z wykorzystaniem istniejącego utwardzenia brzegu, • Niwelacja terenu, • Pomost pływający kotwiony przy pomocy pali połączony z brzegiem trapem wraz z wymaganym wyposażeniem, • Rynna kajakowa, • Ustawienie elementów małej architektury: trzy suszarki na kajaki, kosz na śmieci, • Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy 5 stanowiskowy 2 sztuki), • Tablica informacyjna, • Oznakowanie. Przystań kajakowa przy ŻOK na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim Zakres prac inwestycyjnych: • Oczyszczenie oraz umocnienie linii brzegowej w bezpośrednim pobliżu przystani, • Pomost pływający kotwiony przy pomocy pali połączony z brzegiem trapem wraz z wymaganym wyposażeniem, • Tablica informacyjna, • Oznakowanie. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z budową 2 przystani kajakowych w Nowym Dworze Gdańskim z Wykonawcą inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę bulwaru nad rzeką Tuga realizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego”. Część 3 – Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żelichowie Przystań kajakowa wraz z zagospodarowaniem terenu na rzece Tudze w Żelichowie Zakres prac inwestycyjnych: • Oczyszczenie oraz umocnienie linii brzegowej wraz z terenem w bezpośrednim pobliżu przystani, • Pomost pływający kotwiony przy pomocy pali połączony z brzegiem trapem wraz z wymaganym wyposażeniem, • Ciągi piesze (w tym bruk, urządzenie terenu, schody terenowe, zjazd dla rowerów, rynny kajakowe) z przystani do zagospodarowanego terenu, • Niwelacja terenu, • Urządzenie i zagospodarowanie terenu: 2 wiaty pojedyncze, 1 wiata podwójna, 4 ławostoły, 4 ławki, ogrodzenie terenu, 1 palenisko z 4 ławkami, 2 kosze na śmieci, 5 zestawów suszarek do kajaków, osłona przenośnego sanitariatu, • 2 lampy solarne, • Doprowadzenie mediów (woda i prąd) na zagospodarowany teren, • Infrastruktura rowerowa (stojak rowerowy 5 stanowiskowy 2 sztuki), • Tablica informacyjna, • Oznakowanie. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z budową przystani kajakowej w Żelichowie z Wykonawcą inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę trasy rowerowej na wale w Żelichowie realizowanej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami uzyskanych uzgodnień, opinii, pozwoleń na budowę/zgłoszeń budowy, 2) oznakowanie przystani kajakowych oraz ich wyposażenie w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz opinii Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej (Zamawiający informuje, że dysponuje opinią Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, która stanowi załącznik do specyfikacji), 3) oznakowanie przystani kajakowych zgodne z dokumentami dotyczącymi oznakowania w projekcie Pomorskie Szlaki Kajakowe (stanowiącymi załącznik do specyfikacji), w tym: ­ Koncepcja oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, ­ System znakowania rzek – aktualizacja, ­ Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, ­ Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, ­ PSK - karty lokalizacyjne oznakowania (folder plików). Ewentualne odstępstwa będą konsultowane z Zamawiającym i IZ RPO WP 2014 - 2020. Ostateczny projekt tablic informacyjnych zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 4) konsultacje z Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie wykonania oznakowania zgodnie z założeniami oraz projektem (Rafał Wasil, email: kajaki@pomoskie.eu, tel. 58 32 68 177), 5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego dla pomostów pływających wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, 6) uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie terminów realizacji robót na gruntach pokrytych wodami (zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót), 7) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 8) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 9) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 10) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 11) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 12) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 13) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 14) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 15) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami bhp, a także zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 16) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne prace umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, na swój koszt, 17) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 18) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu zostaną dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym z dokonanych uzgodnień branżowych, 28) realizacja robót zgodnie z harmonogramem, 29) uczestnictwo w odbiorach robót ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym robót, 30) w czasie trwania budowy zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowanie terenu, 31) wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń, 32) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 33) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 34) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 35) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej, oraz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy, o ile będzie wymagane, 36) zatrudnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 3. Dokumentacja techniczna powykonawcza winna składać się z następujących elementów (dotyczy każdej części – dla każdej przystani oddzielnie): 1) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej z obliczeniem powierzchni lub długości poszczególnych elementów wraz z zestawieniem wykonanych robót, 2) certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały, 3) wymagane dokumenty protokoły, sprawdzenia i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawozdań, instrukcje, 4) dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oświadczeniami kierownika budowy, 5) pełny projekt powykonawczy zawierający wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania (odrębnie dla każdej branży) uzgodnione przez projektanta, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna być wykonana w następującej formie (dla każdej części – dla każdej przystani oddzielnie): w wersji tradycyjnej (teczki) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki – Auto Cad), pliki tekstowe – Word oraz w formacie PDF. 5. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ tj. w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiarze robót stanowiącym załącznik pomocniczy. 6. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 8. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą dokumentacją przetargową, jak również usługi nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszty zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty podatki, cła itp. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, sprawdzeń, opinii, ubezpieczenie budowy, zajęcie pasa drogowego, itp. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 10. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej. 11. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ. 13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 14. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 15. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 16. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: segregować i właściwie utylizować odpady, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45242000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla wszystkich części wynosi 20 000,00 zł, a dla ofert częściowych: Część 1 – 8 000,00 zł Część 2 – 4 000,00 zł Część 3 – 8 000,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP.271.16.2019 pn. „Budowa przystani kajakowych w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy – część ….”. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach