Przetargi.pl
Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 456 400 , fax. 756 456 402
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bolesławiec
  ul. Rynek 41
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 756 456 400, fax. 756 456 402
  REGON: 23082140500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola miejskiego w Bolesławcu na lewobrzeżnej części miasta – osiedle Kwiatowe w Bolesławcu. Zamierzenie budowlane przewidziane jest na działkach o nr: 823/5, 823/18, 931/9, 931/18, 1112/1, 1112/3, 1112/4, 1112/6, 1195 zlokalizowanych w obrębie 0007 miasta Bolesławiec. Szczegółowy zakres robót zawarty załączniku A do SIWZ zwierający: 1. Załącznik A1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 2. Załącznik A2 do SIWZ - projekt budowlany; projekt wykonawczy architektura i konstrukcja; projekt wykonawczy instalacje sanitarne; projekt wykonawczy instalacje elektryczne; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; projekt aranżacji wnętrz; projekt zjazdu publicznego i ciągu pieszo-jezdnego; projekcie budowlanym przyłącza wody, wraz z hydrantem zewnętrznym DN80 oraz przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2 Zamawiający zobligowany będzie do wykluczenia wykonawcy, który wniósł wadium nieobejmujące swoją ważnością całego okresu związania ofertą, w tym również dnia otwarcia ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto zamawiającego nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 3.1 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego przed datą wyznaczoną na składanie ofert. 4. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej oryginał lub kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę winna zostać dołączona do oferty. 7. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium przez wykonawcę musi zostać złożony wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z dopiskiem – WADIUM.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta – załącznik nr 1 wraz z aktualnymi na dzień składania ofert oświadczeniami w zakresie wskazanym w punkcie 5 SIWZ: 1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w druku OFERTA; 2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawarte w druku OFERTA. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (art. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokument (art. zobowiązanie) winien być złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach