Przetargi.pl
Budowa placu manewrowego z budynkiem – ETAP I

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym ogłasza przetarg

 • Adres: 28-236 Sichów Duży,
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 864 73 23 , fax. 0-15 864 73 22
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
  28-236 Sichów Duży, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-15 864 73 23, fax. 0-15 864 73 22
  REGON: 29237527400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsckrsichow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu manewrowego z budynkiem – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu manewrowego z budynkiem – ETAP I. Zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki: dokumentacja techniczna (załączniki numer 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik numer 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 3 000,00 zł, słownie zł: trzy tysiące 00/100. Szczegółowe zapisy dotyczące wpłaty i zwrotu wadium zawarte są w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: X. Zawartość oferty: a) Formularz oferty; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, d) Dowód wniesienia wadium; e) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, f) Informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp. – (jeżeli Wykonawca dokonał takiego zastrzeżenia w swojej ofercie); g) Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, h) Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach