Przetargi.pl
Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie

Powiat Lubiński ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, Jana Kilińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 71 13 , fax. 76 746 71 13
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubiński
  Jana Kilińskiego 12 B
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 71 13, fax. 76 746 71 13
  REGON: 39064722200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wysokości 2 kondygnacji naziemnych z układem komunikacyjnym (wjazd, chodnik) o powierzchni użytkowej 496,12 m2 i kubaturze 2018 m3, ilość kondygnacji: 3, który będzie pełnił funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 50 000,00 PLN /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach