Przetargi.pl
Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3944950 , fax. 041 3944965
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Wiśniowa 10 10
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3944950, fax. 041 3944965
  REGON: 29101936000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pn.: Budowa parku młodego naukowca z obiektami małej architektury, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, rewitalizacją zieleni, przebudową ciągów pieszych Zamawiający podzielił na dwie części. CZĘŚĆ I obejmuje: 1. Montaż elementów małej architektury i pozostałych elementów zagospodarowania terenu - (w tym dostawę i montaż: tablic ekspozycyjnych, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci, donic) 2. Budowę pola do gry w szachy terenowe - (w tym wykonanie robót ziemnych, obramowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dostawę i montaż figur do grania w szachy terenowe) 3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - (w tym wykonanie: rozbiórki obrzeży, krawężników, chodników z płyt betonowych i kostki brukowej, nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, schodów betonowych, klombów; wycinki drzew i krzewów; robót pomiarowych) 4. Roboty ziemne 5. Odwodnienie-kanalizację deszczową dla potrzeb odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego - (w tym wykonanie: robót ziemnych, drenażu - studni rewizyjnych z kręgów betonowych, studzienek kontrolnych, przyłącza KD, robót wykończeniowych ) 6. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. (28x15)m do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną, wraz z trybuną dla widowni i bieżni lekkoatletycznej (dystans 60 metrów) o wymiarach (78x5)m - (w tym wykonanie: robót ziemnych, fundamentów pod elementy wyposażenia boisk, podbudowy boiska, nawierzchni poliuretanowej boiska, obramowanie nawierzchni obrzeżami betonowymi, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia boisk tj.: piłkochwytów; stojaków wraz z tablicą, obręczą i siatką do koszykówki; słupków do siatkówki wraz z siatką i antenkami; bramek aluminiowych do piłki ręcznej wraz z siatkami, trybun o konstrukcji stalowej) 7. Instalacje wewnątrz budynku umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu w całym budynku szkoły tzw. HotSpot. CZĘŚĆ II obejmuje: 1. Zieleń - (w tym wykonanie trawników dywanowych, sadzenie nowych drzew i krzewów, ściółkowanie powierzchni gleby) 2. Ciągi piesze i jezdne - (w tym wykonanie: robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej i tłucznia kamiennego, obramowania nawierzchni, regulacji pionowej studzienek ) 3. Wykonanie monumentu murowanego z łupka szarogłazowego wraz z podstawą i montażem tablic upamiętniających. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także technologią wskazaną przez producenta materiałów. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Uwaga: Załączona dokumentacja projektowa zawiera dodatkowe elementy przewidziane do realizacji w kolejnych latach, które nie są objęte przedmiotem zamówienia. Nie należy brać pod uwagę robót wymienionych w dokumentacji projektowej jako ETAP II. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach