Przetargi.pl
Budowa parkingu w Sianowie, ul. Słowackiego

Gmina Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, Armii Polskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 185 281 , fax. 943 185 320
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sianów
  Armii Polskiej 30
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 185 281, fax. 943 185 320
  REGON: 52910833217000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sianow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu w Sianowie, ul. Słowackiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot umowy został określony w dokumentacji projektowej, tj. projekcie budowlanym branży drogowej z dnia 11.01.2018 roku, opisie przedmiotu zamówienia, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakres inwestycji: Zadanie obejmuje budowę 44 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach nr 667/2, 667/3 i 667/5 obręb 0007 Sianów przy ul. Słowackiego 13 w Sianowie. Teren pod projektowane miejsca postojowe jest w części utwardzony wylanymi płytami betonowymi oraz nieutwardzony (teren zielony, nawierzchnia gruntowa). Odwodnienie miejsc postojowych będzie odwodnieniem powierzchniowym, poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów ulicznych, podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej biegnącej w ulicy drogi wewnętrznej. Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych: Dz nr 667/2 obręb 0007 Sianów: 634,3 m2 Dz nr 667/3 obręb 0007 Sianów: 103,7 m2 Dz nr 667/5 obręb 0007 Sianów: 140,0 m2 Łącznie: 878,0 m2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu POLBRUK o grubości 8 cm w kolorze szarym (jezdnia manewrowa i miejsca postojowe) i czerwonym (linie wyznaczające miejsca postojowe). Betonowe kostki będą układane na podsypce piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 25 cm, stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0. Warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm stabilizowana mechanicznie do Is=1,0. Światło nawierzchni z kostki betonowej poniżej krawężnika h=12 cm, natomiast na zjazdach h=2 cm. Pod elementami konstrukcji podłoże gruntowe powinno być zagęszczone do Is =0,98. Na podstawie opinii geotechnicznej i usytuowania poziomu wód gruntowych, warunki gruntowo-wodne możemy określić jako dobre. Istniejące podłoże pod projektowaną konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych zaliczyć możemy do grupy nośności podłoża nawierzchni G1. Przed wbudowaniem nowych warstw konstrukcyjnych, istniejące podłoże dodatkowo należy zagęścić do Is=0,98 a w przypadku wystąpienia miejscowego pogorszenia warunków nośności podłoża, należy dodatkowo zastosować warstwę stabilizacji gruntu spoiwem – cementem o grubości 15 cm Rm=2,5 MPa. Na połączeniu istniejącej drogi wewnętrznej z projektowanymi zjazdami miejsc postojowych, należy zastosować drogowe krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x20x100 cm. Pozostałe projektowane betonowe krawężniki drogowe o wymiarach 15x30x100 cm. Koryto pod ławy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050. Projektowane krawężniki ustawione będą na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem o grubości 10 cm z betonu C12/15. Roboty ziemne i towarzyszące zostały opisane w projekcie budowlano-wykonawczym. Uwagi: 1. Jako obowiązującą należy przyjąć kolorystykę nawierzchni zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zapisy zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: D-00.00.00 „Wymagania ogólne” przedstawione w pkt: 2.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 i 9.1 nie dotyczą przedmiotu zamówienia. 1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujących roboty ogólnobudowlane niewymagające kwalifikacji zawodowych, polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, Oddział w Sianowie, ul. Morska 7, 76-004: Sianów - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 z adnotacją: Z.271.5.2020. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: - po wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu postępowania. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach