Przetargi.pl
budowa parkingów wraz z chodnikiem do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 00055112500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa parkingów wraz z chodnikiem do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów wraz z chodnikiem do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1 - budowa parkingu wraz z chodnikiem wjazd od ulicy Leśnej, Zadanie 2 - budowa parkingu wjazd od ulicy Dolina, Zadanie 3 - budowa ogrodzenia. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją i rękojmią. 3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45 00 00 00 7, 45 11 12 00 0, 45 23 30 00 9, 6. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, b) zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP i p. poż., c) pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia, d) zapłata opłat za składowanie odpadów, e) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, f) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia, g) koszt obsługi laboratoryjnej (m.in. wykonanie badań nośności podłoża VSS i badanie podbudowy z kruszywa łamanego - moduł odkształcenia).. 7. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach