Przetargi.pl
„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w miejscowości Grabów Rycki i wariant podstawowy – 1 obiekt w miejscowości Niedźwiedź”

Gmina Nowodwór ogłasza przetarg

 • Adres: 08-503 Nowodwór, Nowodwór
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 866 10 18 , fax. 81 866 10 19
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowodwór
  Nowodwór
  08-503 Nowodwór, woj. lubelskie
  tel. 81 866 10 18, fax. 81 866 10 19
  REGON: 43102010900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowodwor.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w miejscowości Grabów Rycki i wariant podstawowy – 1 obiekt w miejscowości Niedźwiedź”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) na działce nr 489 w Grabowie Ryckim, oraz budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) na działce nr 456 w Niedźwiedziu . 1. W ramach Otwartej Strefy Aktywności w Grabowie Ryckim jest budowa siłowni zewnętrznej , budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem , wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urządzenia placu zabaw , montaż ogrodzenia placu zabaw i siłowni o wys. 1,0 m z jedną furtką o szer. 1,0 m, montaż ławek i koszy na śmieci , montaż tablicy informacyjnej , montaż 2 stolików do gry w szachy , nasadzenie krzewów i obsianie terenu trawą . 2. W ramach Otwartej Strefy Aktywności w Niedźwiedziu jest budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) na działce nr 456 w Niedźwiedziu poprzez budowę siłowni zewnętrznej , montaż ławek i koszy na śmieci , montaż tablicy informacyjnej , montaż 2 stolików do gry w szachy , nasadzenie krzewów i obsianie terenu trawą . Załączone przedmiary robót są tylko materiałem pomocniczym do wykonania wyceny poszczególnych prac . Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wykonać wizję lokalną w terenie w zakresie wykonywanych prac i dokonać swojego obmiaru (zakresu prac) . Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych materiałów . Udokumentowanie równoważności proponowanego rozwiązania technicznego lub zastosowanego materiału leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie RODO Oświadczenie o grupie kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach