Przetargi.pl
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Szczucin i Słupiec, gmina Szczucin – postępowanie drugie

Gmina Szczucin ogłasza przetarg

 • Adres: 33-230 Szczucin, Wolności
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (14) 643 62 78, , fax. (14) 643 64 90
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczucin
  Wolności 3
  33-230 Szczucin, woj. małopolskie
  tel. (14) 643 62 78, , fax. (14) 643 64 90
  REGON: 85166077203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Szczucin i Słupiec, gmina Szczucin – postępowanie drugie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch obiektów Otwartych Stref Aktywności - OSA w miejscowościach Szczucin i Słupiec położonych w gminie Szczucin. Obiekty te wykonane zostaną w wariancie rozszerzonym. Zakres prac obejmuje montaż urządzeń fitness, urządzeń sprawnościowych, elementów małej infrastruktury, wykonanie ogrodzenia panelowego, nasadzenia zieleni oraz wykonanie nawierzchni pod poszczególne strefy użytkowania. Powierzchnia działek o numerach 1167/3 i 1167/4 w miejscowości Słupiec wynosi 3 300,00 m2, powierzchnia zajęta pod realizację OSA wynosi 1 061,00 m2, w tym powierzchnia z piasku 165,00 m2, z trawy naturalnej 781,00 m2, z powierzchni utwardzonej 115,00 m2. Powierzchnia działki o nr 717/14 pod zadanie w miejscowości Szczucin wynosi 5 600,00 m2. W miejscowości Szczucin powierzchnia zajęta pod realizacją OSA wynosi 1 248,00 m2, w tym powierzchnia z piasku 343,35 m2, z trawy naturalnej 819,65 m2, z kostki brukowej 85,00 m2. Obiekty OSA w miejscowości Szczucin i Słupiec będą zlokalizowane w strefie otwartej, ogólnodostępnej. OSA zostaną wyposażone w urządzenia siłowni zewnętrznej plenerowej fitness (6 urządzeń na każdym obiekcie) tj. Wahadło/twister, Orbitrek, Wioślarz, Jeździec, Wyciąg górny, Prasa ręczna. Urządzenia te są przystosowane do ćwiczeń typu aerobowych i siłowych służących wzmacnianiu mięśni nóg, brzucha, bioder, pleców, kształtujące mięśnie klatki piersiowej, ramion i tułowia, poprawiające koordynację ruchową, ponadto ćwiczenia na wymienionych urządzeniach będą pozytywnie wpływać na układ oddechowo-krążeniowy oraz redukcję tkanki tłuszczowej. Wydzielone siłownie plenerowe wyposażone będą w urządzenia fitness, które będą montowane do fundamentów wykonanych zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń i zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Urządzenia wykonane będą jako konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe. Siedziska i oparcia urządzeń ze stali nierdzewnej lub z tworzywa polietylenowego LLDPE. Podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy złączne (śruby, podkładki, nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczone maskownicami. Uchwyty i zaślepki wykonane z tworzywa (polietylen). Urządzenia należy montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nawierzchnia pod strefą urządzeń fitness zostanie wykonana z naturalnej trawy (np.: obsiew mieszanką traw). Wyodrębnione zostaną place zabaw o nawierzchni z piasku średnioziarnistego o grubości 20-30 cm. Na placu zostaną zamontowane urządzenia sprawnościowe: Platforma (moduł składający się z kwadratowego podestu, zjeżdżalni, stopni z podwójnymi wypryskami oraz wejściami linowym, spiralnym, łukowym a także ścianki wspinaczkowej z otworem, zwężka, tablica labirynt papuga), Huśtawka metalowa potrójna, Linarium walec. Urządzenia te będą dostarczać wielu pozytywnych wrażeń, kształtować będą relacje z rówieśnikami i umożliwiać wspólną zabawę a także kształtować równowagę spryt, zręczność, odwagę. Wydzielone place zabaw dla dzieci wyposażone zostaną w urządzenia sprawnościowe, które będą montowane do fundamentów wykonanych zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń i zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Urządzenia wykonane będą jako konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe. Place zabaw zostaną ogrodzone, wysokość ogrodzenia 120 cm wraz z wejściem. ogrodzenie należy wykonać jako panelowe z pionowym układem prętów o wysokości min. 120 cm, bez ostrych zakończeń w górnej części. Panele powinny być wykonane z prętów min. Fi 4 mm (pręty pionowe) i 4,5 mm (pręty poziome), posiadać przetłoczenia wzmacniające, rozmiar maksymalny oczka 50*200 mm, ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. W nowym ogrodzeniu należy zlokalizować jedną furtkę o szer. min. 100 cm w świetle. Słupki ogrodzeniowe należy osadzić w pestkach betonowych średnicy fi min. 20 cm na głębokość 100 cm poniżej terenu. W linii ogrodzenia będzie ułożone obrzeże betonowe. Wyodrębniona zostanie także strefa relaksu, wypoczynku o nawierzchni z naturalnej trawy (np.: obsiew mieszanką traw) oraz kostki, na której zamontowane zostaną stoliki szachowe. Strefa relaksu to obszar wyposażony w ławki po 4 szt. dla każdego placu oraz stoły - 2 stoły do gry w szachy na każdym placu. Stoły z grami planszowymi należy wykonać jako betonowe wykonane na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych, siedziska natomiast należy wykonać z drewna iglastego gr. min. 45 mm zaimpregnowanego oraz zabezpieczonego malowaniem przed warunkami atmosferycznymi. Dopuszcza się również wykonanie siedzisk z krawędziaków z tworzywa sztucznego. Urządzenia będą montowane do fundamentów wykonanych zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń, wykonane będą z konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie przez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe. Ławki powinny posiadać siedziska drewniane. Ponadto na placach zamontowane będą kosze i tablice informacyjne - o konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie przez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe oraz stojak na rowery zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Na obiektach została zaprojektowana zieleń izolacyjna nasadzenia wykonane zostaną z drzew liściastych. Projekt zakłada także wykonanie chodników z kostki o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 4 cm. Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie nawierzchni chodników w całości z kostki szarej. Podbudowa zasadnicza wykonana będzie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Całość zostanie zabezpieczona obrzeżami 20*6 cm ułożonymi na ławie betonowej. Chodniki zostaną wykonane z zachowaniem spadków, które umożliwią odpływ wód opadowych na teren zielony. Opis rozwiązań techniczno – funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Instalowane siłownie integracyjne posiadają takie rozwiązania, aby mogły z nich korzystać zarówno osoby pełnosprawne jak i osoby nie w pełni sprawne ruchowo. OSA zarówno w Szczucinie jak i w Słupcu usytuowane są na płaskim terenie łatwo dostępnym z dróg gminnych. Wszystkie urządzenia są dostępne z poziomu terenu. Budowane dojścia umożliwiają łatwe poruszanie się zarówno osobom mającym trudności w poruszaniu się jak i poruszającym się na wózku inwalidzkim (tj. odpowiednia szerokość dojść, bez wyniesień ponad teren). Utwardzona komunikacja umożliwia dostęp do wszystkich stref. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ tj. Załącznik Nr 6. Szczegółowe ilości robót, ich zakres jak również ewentualne wymogi Zamawiającego podane są w przedmiarach robót, które stanowią załącznik do SIWZ – Załącznik Nr 5 oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ tj. Załącznik Nr 6. UWAGA 1 !!! Zamawiający informuje, że bezwzględnie wymaga, aby wszystkie elementy stalowe wszystkich urządzeń, które zostaną zaproponowane przez wykonawcę w ofercie w przedmiotowym postępowaniu posiadały zabezpieczenie antykorozyjne wykonane poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe za wyjątkiem stojaka na rowery, który musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Zamawiający informuje, że jeżeli z którejkolwiek z kart katalogowych zamieszczonych w dokumentacji technicznej (załącznik Nr 6) wynika inny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń, to wykonawca składając ofertę musi zaproponować sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych jaki przedstawiono w zdaniu pierwszym UWAGI 1 tj. zabezpieczenie antykorozyjne wykonane poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe za wyjątkiem stojaka na rowery, który musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego musi jednoznacznie wynikać z zamieszczonych w ofercie kart katalogowych lub z innego dokumentu załączonego do składanej przez wykonawcę oferty. UWAGA 2 !!! W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ Rozdział B), Zamawiający żąda zamieszczenia w składanej ofercie w szczególności: opisów (karty katalogowe) urządzeń fitness, urządzeń sprawnościowych, elementów małej architektury, które zostaną zamontowane na terenach realizowanych otwartych stref aktywności. UWAGA 3 !!! Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne podane w załączonym przedmiarze robót opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt w żaden sposób nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów), wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), wyposażenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez projektanta (Zamawiającego) spoczywa na wykonawcy. UWAGA 4!!! - Wszystkie roboty powinny być odebrane przez inspektora nadzoru z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. - Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania – zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U.2019.266 z późn. zm.). - Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP; - Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej; - Używane materiały budowlane i montowane urządzenia muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz akceptację Inwestora - Zamawiającego; - Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku Nr 5: Przedmiar robót Realizacja robót winna odbywać się zgodnie z opracowanym przedmiarem robt (Załącznik Nr 5) oraz dokumentacją projektową (Załącznik Nr 6), które zostały opracowane: przez AKS Landscaping Agata Szegda, 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Dolna 47A Dokumenty te są załącznikami do niniejszej SIWZ. Wykonawca, podczas realizacji zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż. Zamawiający zastrzega, że wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie na terenie odgrodzonym, uniemożliwiającym dostęp osobom nie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godziny 09:00. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale A w punkcie 6.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający będzie oceniał: - Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – spełnia - Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem Nr 1: Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz z Załącznikiem Nr 2: Inne oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, w których znajdują się: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem Nr 1; b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem Nr 1; g) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (Załącznik Nr 3 – Informacja o podwykonawcach). Jeżeli Wykonawca nie wypełni lub nie dołączy do oferty dokumentu - Załącznik Nr 3 – Informacja o podwykonawcach, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca samodzielnie wykona cały przedmiot zamówienia. h) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z późn. zm.) (potwierdzenia braku podstaw wykluczenia). j) Kosztorys ofertowy; Złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy musi zawierać m.in.: - stronę tytułową, - tabelę elementów scalonych, - zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu (zestawienie R, M i S) - w przypadku sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - sekcji III.4) litera f1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4) litera f1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania odnośnie terminów wystawienia dokumentów określone w sekcji III.4) litera f1 stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie sekcji III.6), złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4. Załącznik do SIWZ: Załącznik Nr 4 – Cena oferty; 5.W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie z zastrzeżeniem, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie podlegać sumowaniu. Oznacza to, iż realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Zatem warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykona ich w takiej liczbie. Natomiast Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy - konsorcjum. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach