Przetargi.pl
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żurominie na stadionie miejskim – wariant rozszerzony oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wiadrowo – wariant podstawowy

Gmina i Miasto Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6572 558 , fax. 236 572 540
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Żuromin
  Pl. Piłsudskiego 3
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 6572 558, fax. 236 572 540
  REGON: 13037793600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żurominie na stadionie miejskim – wariant rozszerzony oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wiadrowo – wariant podstawowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Żurominie na stadionie miejskim – wariant rozszerzony oraz budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wiadrowo – wariant podstawowy. Zamówienie realizowane jest w ramach ,,Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019’’. Zamówienie obejmuje wykonanie Otwartej Stref Aktywności w wersji rozszerzonej na stadionie miejskim w Żurominie i Otwartej Strefy Aktywności w wersji podstawowej w miejscowości Wiadrowo. Zadanie inwestycyjne składa się z 2 części tj: Część I – Budowa otwartej strefy aktywności w Żurominie na stadionie miejskim – wariant rozszerzony Zakres zamówienia obejmuje między innymi: Na stadionie miejskim w Żurominie planowany jest montaż: 1. Siłownia plenerowa: - biegacz pojedynczy, - orbitek pojedynczy, - wioślarz pojedynczy, - wyciąg górny i rower na słupie, - ławka i prostownik pleców, - rower ręce i nogi – sztanga na słupie, - regulamin. 2. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym: - zjazd linowy - stożek linowy, - zestaw z balkonem i ścianką, - pomost z klockiem wiszącym, - nawierzchnia placu zabaw, - regulamin, - ogrodzenie placu zabaw. 3. Strefa relaksu: - ławka parkowa – 4 szt., - kosz na śmieci, - stojak na rowery, - stół do gry w szachy, - stół do gry w tenisa stołowego, - zagospodarowanie zieleni, 4. Tablica o dofinansowaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa otwartej strefy aktywności na stadionie miejskim w Żurominie Załącznik Nr 2a do SIWZ - Specyfikacja techniczna urządzeń siłowni plenerowej i strefy relaksu – Otwarta Stefa Aktywności na stadionie miejskim w Żurominie – wariant rozszerzony Załącznik Nr 3a do SIWZ - Projekt zagospodarowania działki Nr 2594 w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5 Otwartą Strefa Aktywności Załącznik Nr 4a do SIWZ – Przedmiar robót - Budowa otwartej strefy aktywności na stadionie miejskim w Żurominie UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualnie nieujęte w nich elementy robót wynikające ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Projektu zagospodarowania działki nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Zaleca się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu Część II – Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wiadrowo – wariant podstawowy. W miejscowości Wiadrowo planowany jest montaż: 1. Siłownia plenerowa: - biegacz pojedynczy, - orbitek pojedynczy, - wioślarz pojedynczy, - wyciąg górny i rower na słupie, - ławka i prostownik pleców, - rower ręce i nogi + sztanga na słupie, - regulamin. 2. Strefa relaksu: - ławka parkowa – 4 szt., - kosz na śmieci, - stojak na rowery, - stół do gry w szachy, - piłkarzyki, - zagospodarowanie zieleni, - wyrównanie terenu. 3. Tablica o dofinansowaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1b do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wiadrowo Załącznik Nr 2b do SIWZ - Specyfikacja techniczna urządzeń siłowni plenerowej i strefy relaksu – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wiadrowo – wariant podstawowy. Załącznik Nr 3b do SIWZ - Projekt zagospodarowania działki Nr 251 w Wiadrowie Otwartą Strefą Aktywności Załącznik Nr 4b do SIWZ – Przedmiar robót - Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wiadrowo UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualnie nieujęte w nich elementy robót wynikające ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Projektu zagospodarowania działki nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Zaleca się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu Dot. Części I i II Zamówienia: Wszystkie urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie Otwartych Stref Aktywności muszą być fabrycznie nowe, wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów oraz posiadać aktualne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Uwarunkowania dotyczące wykonania robót: 1) Roboty będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej , 2) Zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowalnego, 3) Roboty budowalne będą prowadzone zgodnie z dokumentacją przetargową, 4) Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty budowalne i zabezpieczyć obszar prowadzonych prac, by nie stanowiły one zagrożenia dla osób postronnych, 5) W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywać w należytym porządku. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) pełna obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 3) prawidłowe składowanie i ochrona materiałów oraz sprzętu, 4) uporządkowanie terenu po budowie, 5) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 3.2 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3.3 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowalne. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. 3.4 Wymagany minimalny okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego. 3.5 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót. 3.7 Zaleca się dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Kosztorys należy opracować na podstawie przedmiaru robót (podanych w przedmiarze podstaw ustalenia cen) z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych robót i kosztów niezbędnych do wykonania zadania, a nie ujętych w przedmiarze robót w formie szczegółowej. Brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego nie stanowi podstawy odrzucenia oferty. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza nie będzie zawierała kosztorysu Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga dostarczenia tego kosztorysu – jest to obowiązek formalny. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego 3.8 Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 3.9 Zniszczenia powstałe w wyniku złej organizacji prac, braku nadzoru, niedbałości, braku fachowości czy złej kolejności wykonywanych robót obciążają Wykonawcę. 3.10 W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz by osiągnął gotowość do eksploatacji. 3.11 Zasilenie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt według własnej kalkulacji. 3.12 Warunki realizacji robót. 3.12.1 Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: a) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, b) zagospodarowanie powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska. 3.12.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami osób nadzorujących, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano –montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 3.12.3 Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, b) zorganizowanie dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy, c) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, d) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, f) koszty wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeżeli dotycz), g) prowadzenie robót w sposób bezpieczny, h) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów, i) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów, j) obsługa geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egz., k) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, l) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach jeżeli dotyczy, m) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 3.13 W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej (w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub inspektora nadzoru i projektanta. 3.14. Proponuje się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia , a także zdobył na własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca. 3.15. Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 3.16. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 3.16.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dot. części I zamówienia: - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - montaż urządzeń placu zabaw, - montaż elementów małej architektury - wykonanie ogrodzenia - zagospodarowanie zieleni - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Dot. części II zamówienia: - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - montaż urządzeń placu zabaw, - montaż elementów małej architektury - zagospodarowanie zieleni - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.16.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.16.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone w pkt 3.16.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 3.16.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.16.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy Załącznik Nr 10 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16.1 czynności. 3.16.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego: - dla I części zamówienia Załącznik nr 11a do SIWZ, - dla II części zamówienia Załącznik nr 11b do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym kraju. 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy – Załącznik Nr 12a dla części I do SIWZ lub 12b dla części II do SIWZ. 4) Zaleca się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację uproszczoną zastosowanych cen jednostkowych. Brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego nie stanowi podstawy odrzucenia oferty. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza nie będzie zawierała kosztorysu Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga dostarczenia tego kosztorysu – jest to obowiązek formalny. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach