Przetargi.pl
„Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Białobrzegi – 2019 r.”

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2245220, 2245227
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Białobrzegi 4
  37-114 Białobrzegi, woj. podkarpackie
  tel. 017 2245220, 2245227
  REGON: 53602500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina-bialobrzegi.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Białobrzegi – 2019 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1 0 9751 R Wola Dalsza – „Jawornik” w miejscowości Wola Dalsza (stacja trafo Wola Dalsza IX, Wola Dalsza VIII, Wola Dalsza III) - 792 mb, w tym : - budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – 266 mb, - montaż linii napowietrznej ośw. ulicznego na istniejącej podbudowie słupowej – 526 mb, - montaż opraw oświetlenia ulicznego – 23 szt, 2) Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1 0 9752 R Wola Dalsza – „Zakrzacze” w miejscowości Wola Dalsza (stacja trafo Wola Dalsza V) - 576 mb, w tym : - budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – 520 mb, - montaż linii napowietrznej ośw. ulicznego na istniejącej podbudowie słupowej – 56 mb, - montaż opraw oświetlenia ulicznego – 17 szt, 3) Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1 0 9753 R Wola Dalsza – Dębina Księże w miejscowości Wola Dalsza i Dębina oraz przy drodze w kierunku ulicy Reymonta w miejscowości Dębina (stacja trafo Dębina I) - 428 mb, w tym : - budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – 264 mb, - montaż linii napowietrznej ośw. ulicznego na istniejącej podbudowie słupowej – 164 mb, - montaż opraw oświetlenia ulicznego – 11 szt, 4) Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1 0 9766 R Korniaktów – „Droga przez wieś” w miejscowości Korniaktów Północny (stacja trafo Korniaktów LSW II, Korniaktów LSW III) – 299 mb, w tym : - budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – 133 mb, - montaż linii napowietrznej ośw. ulicznego na istniejącej podbudowie słupowej – 166 mb, - montaż opraw oświetlenia ulicznego – 10 szt, 5) Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1 0 9770 R Budy Łańcuckie - „Ćwierci” w miejscowości Budy Łańcuckie (stacja trafo Budy Łańcuckie LSW I, Budy Łańcuckie LSW VIII) – 1 840 mb, w tym : - budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – 698 mb, - montaż linii napowietrznej ośw. ulicznego na istniejącej podbudowie słupowej – 1 142 mb, - montaż opraw oświetlenia ulicznego – 41 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach