Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ul. Grzybowa (osiedle) w m. Zielona Łąka gm. Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ul. Grzybowa (osiedle) w m. Zielona Łąka gm. Pleszew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: wykonanie linii kablowej oświetleniowej o długości 1202,0 mb (w tym 38,0 mb w wspólnym rowku kablowym) - kabel YAKY 4x25 mm2, wykonanie przepustu pod drogą 38,0 m - rura SRS 50 mm, ustawianie fundamentów B-120 szt. 11, ustawienie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy oraz niżej wymienione warunki szczególne : 1) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 2 roboty polegające na budowie sieci oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 100.000,00 zł (każda); 2) dysponują lub będą dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 3) dysponują lub będą dysponować samochodem specjalnym z balkonem. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 2 do SIWZ). 2) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 3 do SIWZ). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert musi zostać opatrzone przez właściwy urząd gminy adnotacją o aktualności danych zawartych w zaświadczeniu i datą.) 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 4 do SIWZ). 5) Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje). 6) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 5 do SIWZ). 7) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 8) Aktualne zaświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 9) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 6 do SIWZ). 10) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9, Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pleszew.pl (patrz: Zamówienia publiczne / Przetarg nieograniczony ZP 341-1-10/09)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach