Przetargi.pl
Budowa oświetlenia na ulicy Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska, Zamostki – etap I

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta ogłasza przetarg

 • Adres: 05126 Nieporęt, Pl. Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7670416, 7670442 , fax. 227 670 441
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
  Pl. Wolności 1
  05126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 022 7670416, 7670442, fax. 227 670 441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia na ulicy Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska, Zamostki – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 45316110 – 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 2. Zamówienie obejmuje: Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska, Zamostki gm. Nieporęt – etap I. Realizacja inwestycji będzie wymagała podłączenia oświetlenia do istniejącego oświetlenia przy ul. Wirażowej. Oświetlenie projektowane jest na słupach stalowych ocynkowanych S -60 lub równoważnych. Ilość słupów oświetleniowych – 6 szt. (słupy L10 do L15) Ilość opraw oświetleniowych – 6 szt. Długość linii oświetlenia - 212 m 3. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: 1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych; 2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 3) zapewnieniu niezbędnych mediów do należytego prowadzenia budowy; 4) wykonaniu szczegółowego harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, zawierającego opis sposobu organizacji robót; 5) przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, kompletu dokumentów i oświadczeń opisanych w ustawie Prawo budowlane; 6) stałej obecności kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 4. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”, równoważne lecz nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa”, „Przedmiar robót” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”- dotycząca robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.). 8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. 9. Wymogi, o których mowa w ust. 6-8, dotyczą również podwykonawców. 10. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 8 będą anonimizowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w warunkach, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, dowody na okoliczność, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia informacje dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu; b) informacje dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. c) formularz cenowy wykonany w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, stanowiący podstawę określenia ofertowej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego oraz bazę kosztowo - cenową (podstawę) dla wyceny ewentualnych robót zamiennych, z zastrzeżeniem że w formularzu cenowym musi być uwzględniony koszt wszystkich robót, materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach