Przetargi.pl
Budowa oświetlenia iluminacyjnego Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Ofiar Katynia w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Usług Ogólnomiejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882869 , fax. 14 6882876
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Usług Ogólnomiejskich
  ul. Mickiewicza 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882869, fax. 14 6882876
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia iluminacyjnego Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Ofiar Katynia w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje między innymi: a) wykonanie wykopów, b) montaż opraw stylowych, projektorów oświetleniowych, c) ułożenie kabla, d) wykonanie przepustów, e) zasypanie wykopów z zagęszczeniem, f) montaż szafy oświetleniowej, g) pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla, pomiary i próby pomontażowe kabla.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset złotych). Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia(gwarancji jakości) na roboty budowlane i instalacyjne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umtarnow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach