Przetargi.pl
„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP II”

Miasto Dęblin ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 883-00-01 , fax. 081 880-19-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Dęblin
  ul. Rynek 12
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 883-00-01, fax. 081 880-19-11
  REGON: 43101941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP II”. 1) Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ul. Balonna od słupa nr 5 do słupa nr 15, w tym w szczególności: a) Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego o dł. ok. 400 m. b) Montaż słupów oświetleniowych ulicznych, stalowych, ocynkowanych z wysięgnikami – 11 kpl. c) Montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED – 11 szt. o parametrach: moc 46W, min. strumień oprawy 6500 lm, IP66, IK08, trwałość 100.000 godzin L90, DALI lub innych interface redukcji mocy np. autonomiczna redukcja mocy, obudowa z aluminium otwierana do góry, szyba hartowana, soczewki wielopowierzchniowe, uchwyt montażowy przystosowany do średnicy słupa/wysięgnika 46-60 mm z regulacją kąta -10 st – 90 st, Cos(fi) 0,98, THD < 8%, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV/ 10kA, certyfikat ENEC. d) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób i badań. e) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. f) Obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz. dla Zamawiającego. 2) Szczegółowy zakres robót zawiera załączony do SIWZ: projekt wykonawczy – załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach