Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia terenu przy ulicach Popiełuszki i Żytniej – I etap

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 442 095 , fax. 256 442 045
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Konarskiego 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 442 095, fax. 256 442 045
  REGON: 14710000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia terenu przy ulicach Popiełuszki i Żytniej – I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac. Roboty branży budowlanej, wykonanie robót rozbiórkowych,wykonanie bram i furtek,wykonanie ogrodzenia z przęseł systemowych,przeniesienie istniejącego ogrodzenia,odtworzenie zieleni.Roboty branży elektrycznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach