Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej

MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH (W ORGANIZACJI) ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, WARSZAWSKA
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 792 199 192
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH (W ORGANIZACJI)
  WARSZAWSKA 4
  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, woj. mazowieckie
  tel. 792 199 192
  REGON: 36545185000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie fundamentów i montaż nowego ogrodzenia z wyjątkiem ogrodzenia przy ul. Warszawskiej. 3. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonej dokumentacji i w przedmiarze robót - pkt 1.2. poz. 5 i pkt 1.3. poz. 7, 8 i 9. UWAGA!!! Załączona dokumentacja obejmuje cały zakres prac związany z remontem, rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. Niniejsze zamówienie obejmuje jedynie budowę ogrodzenia w zakresie wskazanym w pkt 1.2. poz. 5 i pkt 1.3. poz. 7, 8 i 9 przedmiaru robót. Wykonawca przy obliczeniu ceny proszony jest o uwzględnienie ww. uwag. 4. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: - kierownika robót - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac remontowych a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac remontowych poniesie Wykonawca. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty w sposób wykluczający narażenie użytkowników obiektu i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Wykonawca zastosuje szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia podczas realizacji zadania. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż. 8. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (w szczególności w przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadających lub lepszych od cech technicznych, jakościowych, funkcjonalnych wskazanych w specyfikacji lub złącznikach. Jeśli Wykonawca skorzysta ww. możliwości, musi wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzenia i usługi, systemy lub procesy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-08-28 do godz. 12:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach