Przetargi.pl
Budowa odcinka drogi leśnej nr 6 na terenie leśnictwa Wrzeście – II Etap

Nadleśnictwo Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Słupska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 144 009
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ustka
  ul. Słupska 25
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 598 144 009
  REGON: 77052827100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ustka.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka drogi leśnej nr 6 na terenie leśnictwa Wrzeście – II Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch odcinków drogi leśnej nr 6 wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką DW213. Pierwszy odcinek drogi zaprojektowany został na dz nr 418 obr. Kukowo i 419 obr. Wrzeście – Kępno. Drugi odcinek drogi zaprojektowany został na dz nr 1/13; 1/14; 1/15 i 415 obr. Wrzeście – Kępno, w tym zjazd z projektowanej drogi na drogę wojewódzką zaprojektowany został na dz. nr 1/13 i 1/14 oraz na dz. nr 246 obr. Wrzeście – Kępno. Charakterystyk planowanych do wykonania odcinków dróg: 1. Zjazd (dz nr 246; 1/13; 1/14 obr. Wrzeście – Kępno) Usytuowanie zjazdu pokazano na rysunku nr 1 - Plan zagospodarowania. Zaprojektowany zjazd publiczny charakteryzuje się następującymi parametrami: · Długość zjazdu –7,4 m (4,7m w gr. pasa DW) · Szerokość zjazdu na połączeniu z DW – 17,50m · Szerokość nawierzchni – 3,5m (4,3m w granicy pasa dr) · Szerokość poboczy – 0,75m · Promień wyokrąglający R = 6,0 m i R = 8,0m · Spadek podłużny 2% w kierunku drogi leśnej · Klasa geotechniczna podłoża: pierwsza · Grupa nośności podłoża: G1, · Strefa przemarzania dla terenu obręb Wrzeście-Kępno hz=1,0m. Do głębokości 1,0 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie prowadzonych robót występują grunty w postaci piasków i żwirów z domieszkami cząstek gliniastych i iłów. Spadek poprzeczny zjazdu w miejscu połączenia z drogą wojewódzką dostosowany do pochylenia podłużnego drogi wojewódzkiej. Geometrię zjazdu przedstawiono na rys. nr 2 – Schemat zjazdu. Konstrukcję zjazdu zaprojektowano następująco: · nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych gr. 12,5 cm · podbudowa z KŁSM 0/31,5mm – 20cm · warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 2. Charakterystyka odcinków drogi wewnętrznej (dz nr 1/14; 1/15; 415, 419 obr. Wrzeście – Kępno oraz 418 obr. Kukowo) Zaprojektowano budowę drogi leśnej dojazdowej pożarowej o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi dla dróg leśnych. Całkowita długość odcinków drogi do budowy wynosi 340,0m. Obciążenie ruchem poniżej 10 pojazdów ciężarowych na dobę. Nacisk na oś 10ton. Nawiązując do przebiegu istniejącej drogi oraz nośności istniejącego podłoża pod warstwę nawierzchni zaprojektowano następujący przekrój konstrukcyjny: - nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr. 12cm; - podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm; - w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm; Szerokość nawierzchni 3,0m, pobocza obustronne 2x0,75m z KŁSM 0/31,5mm gr. 12cm Zaprojektowano spadki poprzeczne 2% dla nawierzchni i 4% dla poboczy sprowadzając powierzchniowo wody opadowe istniejącymi rowami przydrożnymi wymagającymi renowacji w przyległy teren z zagospodarowaniem wód w granicach projektowanych działek. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew znajdujących się na terenie realizacji robót budowlanych (ok. 65 sztuk) Dodatkowo, Wykonawca będzie musiał wyrobić surowiec drzewny wedle wskazań Zamawiającego oraz dokonać zrywki w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na odległość ok. 1 km). Pozyskane drewno stanowić będzie własność Zamawiającego. Koszty powyższych prac, Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w zaoferowanej cenie ryczałtowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Projekcie budowlanym, w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w załączniku nr 3 do SIWZ – Przedmiarze robót. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, STWIOR, przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do SIWZ, a także zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej oraz normami. Podstawą wyceny jest projekt budowlany oraz STWIOR. Przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy do sporządzenia wyceny. Jeżeli zachodzi kolizja pomiędzy określonym wykonaniem lub użyciem materiałów do wykonania umowy, pomiędzy projektem budowlanym, STWIORem, przedmiarem robót, zawsze należy wykonywać prace o wyższym standardzie lub użyć materiałów wyższej jakości. W przypadku wątpliwości, Wykonawca obowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego celem dokładnego sprecyzowania danej pracy lub użytego materiału. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: operatorów maszyn budowlanych, z uwagi na to iż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARiBAS SA nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0092 8550 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa odcinka drogi leśnej nr 6 na terenie leśnictwa Wrzeście- II etap”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach