Przetargi.pl
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 435-02-12
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
  Aleja Słoneczna 28
  38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 13 435-02-12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz” jest: Zakres inwestycji obejmuje: – roboty pomiarowe, – roboty ziemne, – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, – nawierzchnie sysntetyczne, – warstwy odsączające, – podbudowa z kruszywa łamanego, – obrzeża betonowe, – nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, – roboty betonowe, – urządzenia sportowe, – zieleń, – konstrukcje dachowe. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie: a) ukształtowania terenu i wykonanie nawierzchni: - piaskowej, - trawiastej, - poliuretanowej amortyzującej upadek, - z betonowej kostki brukowej b) zabudowy elementów wyposażenia placu zabaw: - zestaw zabawkowy wielofunkcyjny, - ciuchcia z wagonem, - łódź na sprężynach, - zjazd linowy, - huśtawka wagowa dwuosobowa, - piramida linowa, - huśtawka pojedyncza drewniana, - huśtawka podwójna, - bujak (sprężynowiec), - stojak rowerowy, - karuzela krzyżowa, c) zabudowy elementów siłowni zewnętrznej: - twister, - wahadło, - podciąg, - drabinka, - drążki, - orbitrek, d) montażu ławek parkowych, e) montażu ławki solarnej, f) montażu koszy na śmieci, g) montażu tablicy informacyjnej, i) montażu oświetlenia fotowoltaicznego, j) altany drewnianej, k) wiaty. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna (całość zamówienia) – załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) norm, aprobat technicznych, nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. Zastosowane wyroby powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany przez niego wyrób równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zestawienie wyrobów równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie cech równoważności oferowanych wyrobów Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu wyrobów równoważnych (poprzez złożenie zestawienia wyrobów równoważnych i potwierdzających dowodów), rozumie się, że do wykonania przedmiotu zamówienia ujęto wyroby zaproponowane w dokumentacji przetargowej. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie podlegał ocenie na podstawie kryterium oceny ofert – patrz zapisy ust.14 SIWZ. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich. Przykład oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy. 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach