Przetargi.pl
„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290”

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 19
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV: 45200000-9-roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1.2 Miejsce realizacji: Działki nr 87/2;88;250/1 obręb 0073 Więcław Gmina Brzeżno, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie 1.3. Stan istniejący Obszar objęty planowanym zagospodarowaniem terenu nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi. W pobliżu obszaru realizacji przedsięwzięcia zlokalizowana jest zabudowa gospodarczo - mieszkaniowa oraz jaz piętrzący wody rzeki Stara Rega i mała elektrownia wodna, wyżej wymienione wchodzą w skład węzła wodnego umożliwiającego produkcję energii elektrycznej. Budynek jak i komora MEW stanowią budowlę zintegrowaną. W bezpośrednim zasięgu robót budowlanych znajdują się dwa nieczynne liniowe stawy rybne, przebiegają one od górnego stanowiska rzeki Stara Rega przez działki objęte projektem do stanowiska dolnego rzeki. Istniejące nieczynne stawy rybne wykonane są jako ziemne z elementami umożliwiającymi prowadzenie gospodarki wodnej. Średnia szerokość dna obu stawów wynosi ca 4,00-4,50 m, zaś głębokość ca 1,50 m. Skarpy stawów wykonane są z nachyleniem w stosunku 1:1,5 – 1:2. Stan techniczny istniejących konstrukcji betonowych stawów jest zadawalający. Elementy stalowe prowadnic zamknięć poszczególnych sekcji stawów silnie skorodowane, nie nadające się do eksploatacji. Wlot do stawów wykonany jest w czołowej ścianie oporowej, wykonanej z betonu. Szerokość ściany ca 50 cm, stan techniczny zadawalający. Poniżej wlotu do stawu w korycie, którego wykonana zostanie przepławka dla ryb, istniejące ściany wykonane z kamienia układanego na zaprawie cementowej. Płyta denna w świetle murów kamiennych wykonana z betonu, widoczne są na niej ślady silnej korozji, a miejscami przebicia hydraulicznego spod płyty, poniżej murów kamiennych w ziemnym korycie stawu ułożone są prefabrykowane, ażurowe płyty betonowe. Realizacja projektowanych obiektów budowlanych nie będzie negatywnie wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu, z wyłączeniem pierwszego od strony jazu nieczynnego ziemnego stawu rybnego, który ulegnie likwidacji wskutek wykonania projektowanej przepławki dla ryb. 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej (dodatkowym uszczegółowieniem zakresu i technologii jest załączony przedmiar i kosztorys ślepy-nakładczy). Roboty budowlane wiążą się z wykonaniem przepławki zlokalizowanej w pierwszym od strony jazu nieczynnym ziemnym stawie rybnym (szczegóły na mapach projektowych). Funkcja projektowanej przepławki dla ryb wraz z elementami towarzyszącymi związana jest z umożliwieniem dwukierunkowej migracji ryb i innych organizmów wodnych przy małej elektrowni wodnej. Wykonanie przepławki dla ryb zgodne jest z środowiskowymi celami określonymi dla jednolitej części wód powierzchniowych pn.: ,, Stara Rega od Grądka do ujścia”, europejski kod jednolitej części wód powierzchniowych PLRW60001942299, na obszarze której inwestycja będzie realizowana. Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych obejmuje: rozbiórkę części muru betonowego ścienny czołowej istniejącego wlotu do stawów, rozbiórkę betonowej płyty dennej poniżej wlotu do istniejącego stawu, rozbiórkę murów kamiennych stawu, demontaż betonowych płyt ażurowych ułożonych w dnie stawu oraz rozbiórkę betonowych elementów zamknięć stawu. Roboty zasadnicze obejmują wykonanie przepławki dla ryb w formie obejścia kamiennego z żelbetowymi konstrukcjami wlotu i wylotu. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie rurociągu umożliwiającego spuszczanie wody ze zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego powyżej projektowanej przepławki. Aktualnie woda ze zbiornika spuszczana jest poprzez koryto nieczynnego stawu rybnego, w którym wykonana zostanie projektowana przepławka. Projektowany wlot stanowi wspólną konstrukcję wlotową do przepławki dla ryb i do rurociągu spustowego. Wyloty obu tych elementów stanowią niezależne konstrukcje żelbetowe. Ekran doprowadzający wodę do przepławki dla ryb zostanie wykonany z bali drewnianych w ramie prowadzącej wykonanej z kształtowników stalowych L100x100x6 mm dospawanych do pali z rur stalowych śr.159/9 mm. Wykonany ekran z bali drewnianych ma na celu doprowadzenie wody do wlotu przepławki od nurtu rzeki Stara Rega oraz jednocześnie ekran ten będzie pełnił funkcję separacji zbiornika wyrównawczego od przepławki dla ryb, w związku z planowanym przyszłościowym zagospodarowaniem terenu właściciela MEW. 1.5. Dane charakteryzujące przedsięwzięcia: Przepławka dla ryb – obejście kamienne • szerokość w świetle 0,80 m • długość 60,00 m • głębokość 1,30 m • ilość sekcji 12 szt. • spadek podłużny dna 3,6 % • różnica wysokości dna pomiędzy sekcjami 0,10 m • rzędna dna na wlocie 90,00 m npm • rzędna dna na wylocie 87,80 m npm Rurociąg spustowy • długość całkowita 63,30 m • długość dla średnicy DN500 49,50 m • długość dla średnicy DN710 13,80 m • spadek dna 2,0 % • ilość studni 2 szt. • rzędna dna na wlocie 89,30 m npm • rzędna dna na wylocie 88,00 m npm Ekran z bali drewnianych • długość 16,00 m • grubość ekranu 12 cm • ilość pali stalowych śr.159/9 mm 6 szt. • rzędna korony ekranu 90,90 m npm Zamówienie obejmuje ponadto: • geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą, • opłaty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego i tymczasowym zajęciem gruntów na czas robót, • wykonanie robót tymczasowych, • wykonanie robót rozbiórkowych, • wybudowanie, utrzymanie i likwidację dojazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas trwania budowy, (dotyczy m. in. Uzgodnień z właścicielami terenu – ewentualnych dojazdów itp.). • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego lub uzgodnionego z właścicielem terenu którego stan został naruszony, • naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonym osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego. • dostarczenie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z zarządzeniem Nr 24/O/2014 Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie) umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o zakończeniu budowy, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej oraz wszystkich atestów i certyfikatów dla materiałów użytych w przy realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem. • odbiór tablicy informacyjnej oraz ostrzegawczej z Terenowego Oddziału Świdwin i zamontowanie ich na obiekcie. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wyznaczy trasy dojazdowe i przejazdowe oraz drogi technologiczne wraz z ich długością i inwentaryzacją stanu istniejącego, co przedstawi w formie papierowej Zamawiającemu. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym - ślepym, w tym przedmiarze robót stanowiącym jego integralną część (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (projekt budowlany pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - ETAP II, obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290” - załącznik nr 13 do SIWZ) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów – Pęczerzyński Młyn” - załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia (wykaz sprzętu znajduje się na stronie 41 kosztorysu nakładczego – załącznik nr 8 do SIWZ). WAŻNE: Do przedmiotowego postępowania załączony został projekt wykonawczy w wersji pdf. Oryginał z podpisami Projektanta znajduje się w do wglądu w siedzibie ZZMiUW w Szczecinie – załącznik nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium ustala się na kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28.12.2017r. do godz. 12:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w : PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie nr: 34 1020 4795 0000 9002 0122 0631 z adnotacją: „WADIUM – przetarg ozn. NP/IR/333/39/2017” 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. T. Firlika 19, przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA! Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający Zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W SEKCJACH A - C WYMAGANE OD WYKONAWCY (dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty). 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2. W przypadku wniesienia WADIUM w formie innej niż pieniężna należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium do oferty. 3. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 4. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone wg Załącznika nr 2c do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby). Zobowiązanie należy dołączyć do w oryginale do oferty (jeżeli występuje); 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika nr 2d lub 2e do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 6. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w rozdziale III, części XI „Opis sposobu obliczania ceny”. 7. Wypełniony Harmonogram realizacji projektu wg załącznika nr 11 do SIWZ. Uwaga! 1. Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy - według załącznika nr 2d i 2e do SIWZ. 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. E. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. III cześć III pkt B niniejszej SIWZ składa: 1) informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę, 2) dokument, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 3) dokument, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE ORYGINAŁÓW LUB KSEROKOPII POŚWIADCZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. W przypadku podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów poświadczają „za zgodność z oryginałem” te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach