Przetargi.pl
Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 66 30 800 , fax. 56 66 30 801
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
  ul. Ludwika Waryńskiego
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 66 30 800, fax. 56 66 30 801
  REGON: 34053433300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdm.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które przewiduje się w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – etap II” Całe zadanie nr 45 Szosa Toruńska zostało podzielone na trzy odcinki (01-02, 03-04,05-06). Odcinek 01-02 zlokalizowany jest od ul. Południowej – od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do istniejącego chodnika (proj. ściągu pieszo-rowerowego), prowadzącego na drugą stronę ul. Szosa Toruńska (przed rondem Ryszarda Kaczorowskiego). Ścieżkę rowerową o szer. 3m projektuje się po stronie prawej względem ist. ciągu pieszo-rowerowego. W km ok. 0+446 ścieżka zmienia stronę, przecina ist. ciąg pieszo-rowerowy i przebiega po stronie lewej ist. CPR (ciągu pieszo-rowerowego). Na długości odcinka 01-02 projektuje się – zamienia się ist. CPR na chodnik. Odcinek 01-02 kończy się w pikietażu 0+537, dalej aż do odcinka 03-04 zlokalizowany jest ist. CPR (w obrębie ronda R. Kaczorowskiego). W km 0+537 istniejący chodnik, prowadzący na drugą stronę jezdni projektuje się zamienić na ciąg pieszo-rowerowy (CPR). Odcinek ścieżki rowerowej o szer. 3m - 03-04 zaczyna się za rondem Ryszarda Kaczorowskiego ( w kierunku Stolna) i zlokalizowany jest po stronie prawej (zgodnie z pikietażem proj. ścieżki rowerowej), aż do końca odcinka, tj. w km 1+851,00. Dalej prowadzony jest CPR po istniejącym śladzie. W km ok. 0+570 projektuje się przejazd rowerowy. Odcinek ścieżki rowerowej 05-06 zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Szosa Toruńska – Droga Mazowiecka. Za przejazdem przez ul. Droga Mazowiecka, projektuje się ścieżkę rowerową równolegle do istniejącego chodnika, następnie droga dla rowerów przechodzi w projektowany ciąg pieszo-rowerowy. Ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowany jest do granicy miasta Grudziądz. Ścieżkę rowerową zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2m, z miejscowym poszerzeniem do 3,5m. Od km 0+128 projektuje się zamianę ist. chodnika na CPR o szerokości 2,5m. Na dwóch odcinkach 01-02 (km 0+456 – 0+484) i 05-06 (km 0+101,40 – 0+169,70) zaprojektowano bariery U11a. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączonym opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (załącznik nr 1 do SIWZ OPZ), który został opisany za pomocą dokumentacji projektowej. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektów czasowej organizacji ruchu dla potrzeb prowadzenia wszelkich robót objętych zakresem zamówienia oraz do wykonania i utrzymania oznakowania robót na czas budowy. Przed złożeniem do zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu oprócz uzyskania opinii wymaganych prawem, powinny zostać dodatkowo uzgodnione przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Zarząd Dróg Miejskich jako Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pochodzenia elementu, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza wbudowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać: 1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub, 2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: - kierownikiem budowy/kierownikiem robót drogowych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; - kierownikami wszystkich robót branżowych przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, podsiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności bez ograniczeń; Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: - wytwórnią mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarką) sterowaną automatycznie o mieszaniu cyklicznym; - układarkami do układania mieszanek mineralno-asfaltowych z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy – min. 2 szt., z możliwością układania masy o szerokości od min. 2 m; - walcami stalowymi wibracyjnymi – min. 2 szt. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji robót. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty budowlane lub usługi (czynności) w zakresie realizacji zamówienia wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia (przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i SST) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.). Zgodnie z §14 ust. 4 projektu umowy Wykonawca złoży przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oświadczenie potwierdzające zatrudnienie tych pracowników na podstawie umowy o pracę. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących w/w roboty. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Na podstawie art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach